بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

فریده حمیدی؛ مجید مهدیه نجف آبادی؛ ثمانه نمازیان نجف آبادی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1818

چکیده
  اهمال‌کاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است، از طرف دیگر خطرات جدیدی را به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات می‌تواند ایجاد اهمال‌کاری تحصیلی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در ...  بیشتر