نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

چکیده

اهمال‌کاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است، از طرف دیگر خطرات جدیدی را به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات می‌تواند ایجاد اهمال‌کاری تحصیلی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه شهر نجف‌آباد در سال تحصیلی 94-1393 بود؛ که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای یک دبیرستان انتخاب گردید حجم نمونه برابر 124 دانش‌آموز بود. ابزار پژوهش پرسشنامه اعتیاد اینترنت یانگ و پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سواری است. داده‌ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی رابطه مثبت 52/0= r برقرار است (P≤0.01) و اعتیاد به اینترنت 9/26 درصد واریانس اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نماید. در دانش آموزان غیر معتاد به اینترنت این ضریب همبستگی به 46/0= r کاهش می‌یابد (P≤0.01). پس به‌طور گروهی می‌توان گفت که وابستگی به اینترنت پیش‌بینی کننده خوبی برای اهمال‌کاری تحصیلی می‌تواند باشد و در دانش‌آموزان غیر معتاد به اینترنت این پیش‌بینی ضعیف‌تر است بدین معنی وابستگی کمتر به اینترنت خطر اهمال‌کاری را بیشتر کاهش می‌دهد. از نتایج حاصل می‌توان به لزوم انجام راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با وابستگی به اینترنت پی برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Internet Addiction and Academic Procrastination among Secondary School Students

نویسندگان [English]

  • Farideh Hamidi 1
  • Majid Mahdiyeh Nejafabadi 2
  • Samaneh Namaziyan Nejafabadi 3

چکیده [English]

Academic procrastination is one of the barriers to academic success and educational objectives. On the one hand, computers and internet as essential tools facilitate people’s life; on the other hand, they bring about new dangers and problems. One of these dangers can be ignoring academic success. The aim of the present study is to probe the relationship between internet addiction and academic procrastination among secondary school students. This research is a descriptive correlative study. The population of the study consisted of all secondary students of Najafabad city in 1393-94 school year. Using one-step cluster sampling one secondary school was selected. The sample included 124 students. Yang’s Internet Addiction Questionnaire and Savari’s Academic Procrastination Questionnaire were used as research instruments. Data were analyzed using Pearson correlation and Linear Regression. Results indicated that there is a positive relationship between internet addiction and academic procrastination (r=. /52, p≤. /01). Internet addiction predicts 26/9 percent of variance in academic procrastination. Among students non-addicted to internet the correlation reduced to r=./46 (P≤./01). In general, it can be concluded that internet dependence can be a strong predictor of academic procrastination. This prediction is weaker among non-addicted students. On the other hand, less internet dependence decreases procrastination. Based on obtained results, the need for implementing strategies to prevent and cope with internet dependence is inferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • Internet addiction
  • Secondary Students