کلیدواژه‌ها = تفکرمحوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ملی ایران

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 87-112

10.22054/jti.2020.46136.1283

توران سلیمانی؛ محسن مولاپناه؛ مینا رنجبری