سنتز پژوهی مؤلفه ‏های مؤثر بر کیفیت محیط‏های یادگیری

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 71-103

https://doi.org/10.22054/jti.2020.45197.1281

چکیده
  هدف این تحقیق، مطالعه نظام مند مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری است.. در این تحقیق، یک محیط یادگیری از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می باشد. برای یافتن ویژگی ها و مؤلفه های محیط یادگیری، پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام ...  بیشتر