واکاوی الزام‏های اجرایی دوره‏های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور از منظر فنی و تکنولوژی

سکینه اشرفی؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 105-131

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50574.1310

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزام‌های اجرایی دوره‌های برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی انجام گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. مؤلفه‌های مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند. به منظور بررسی اسناد و مدارک و تحلیل ...  بیشتر