بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دانش آموزان بر انگیزش و بازده‌های یادگیری سطح بالای آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دانش­آموزان بر انگیزش و بازده­های یادگیری سطح بالا در دوره اول متوسطه، در درس علوم انجام گرفت. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی ساده، حجم نمونه به تعداد 58 نفر (29 نفر در گروه آزمایش و 29 نفر در گروه کنترل) بود. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر و آزمون محقق ساخته بازده­های یادگیری سطح بالا استفاده شد. گروه آزمایش با استفاده از نرم‌ افزار پاورپوینت، محتوای درسی را به ‌صورت دیجیتال تولید کردند. گروه کنترل به شیوه متداول و سخنرانی آموزش دیدند. در تجزیه‌وتحلیل پژوهش، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس، آزمون لون و کولموگروف اسمیرنوف) استفاده شد. نتایج نشان داد در فرضیه اصلی اول یعنی تأثیر محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانش آموزان بر انگیزش آن­ها (p=0/40) تفاوت معنی­داری بین گروه گواه و آزمایش در انگیزش (درونی و بیرونی) وجود ندارد. در فرضیه اصلی دوم یعنی تأثیر محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دانش آموزان بر بازده­های یادگیری سطح بالای آن­ها (p<0/05) تفاوت معنی­داری بین بازده­های یادگیری سطح بالا در دو گروه آزمایش و گواه نشان داد. به‌ طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که درگیر کردن یادگیرندگان در تولید محتوای الکترونیکی باعث افزایش بازده­های یادگیری سطح بالای آن­ها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effects of Student Produced Electronic Content on the Motivation and High-level Learning Outcomes

نویسندگان [English]

  • akbar momeni rad 1
  • akram salimiravesh 2
1 assistant professor of bu-ali sina university
2 Department of Educational Sciences,Faculty of Literature and Humanities,Bu-Ali Sina University of Hamedan
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the effect of students’ electronic content on the high-level learning motivation and efficiency in the first grade of elementary school in the science course. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The population of this pseudo-experimental study with pre-test, post-test, and control group, was all the girls in the seventh grade of 1395-96 school year. The sampling method was simple randomized cluster and the sample size was 58 (29 in experimental group, and 29 in control group). Data were gathered using Harter’s educational motivation questionnaire and a researcher-made high-level learning efficiency test. The experimental group produced digital course content using PowerPoint software. Control group learned by the simple method and speeches. Analyzing the research, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, tables, and graphs) and inferential statistics (covariance analysis, Leven, and Kolmogorov–Smirnov tests) were used. The results showed that in the first main hypothesis, i.e. the effects of electronic content produced by students on their motivation, there was no significant difference in (internal and external) motivation between the control group and experimental group (p=0.40). In the second main hypothesis, i.e. the effect of electronic content produced by students on their high-level learning outcomes, there was a significant difference between high-level learning outcomes in the experimental and control groups (p<0.05). It could be concluded in general, engaging the learners in producing the electronic content will increase their high-level learning efficiencies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic content
  • motivation
  • High Level Learning Outcomes
1-     اسکندری، ا. (1390). بررسی تأثیر پیش آموزش از طریق چندرسانه‌ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی در درس علوم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.
 اسکندری، ا. (1390). بررسی تأثیر پیش آموزش از طریق چندرسانه‌ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی در درس علوم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.
 
2-     جویس، ب؛ ویل، م؛ و کالهون، ا. (2004). الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی. (1384). تهران: کمال تربیت.
 جویس، ب.، ویل، م. و کالهون ،ا. (2004). الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی. (1384). تهران: کمال تربیت.
 
3-     حسینی، م. (1394). تأثیر چندرسانه‌ای مبتنی بر اصول مایر بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.
حسینی،م . (1394). تأثیر چندرسانه‌ای مبتنی بر اصول مایر بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.
 
4-     خاک نژاد، ح. (1393). تأثیر چندرسانه­ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس کار و فناوری پایه هفتم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
خاک نژاد، حسین. (1393). تأثیر چندرسانه­ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس کار و فناوری پایه هفتم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 
5-     رضوی، ع. (1395). چرا فرهنگ خلاقیت در برنامه­های درسی شکل نمی­گیرد.همایش فرهنگ و برنامه درسی دانشگاه بوعلی، 14.
رضوی، عباس. (1395). چرا فرهنگ خلاقیت در برنامه­های درسی شکل نمی­گیرد. همایش فرهنگ و برنامه درسی دانشگاه بوعلی، 14، 6-1.
 
6-     زارع، م؛ مهربان، ج؛ و ساریخانی، م. (1394). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه­ پیشرفت در درس فیزیولوژی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 36(11).
زارع، م.، مهربان، ج. و ساریخانی، م. (1394). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه­ پیشرفت در درس فیزیولوژی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 36(11)، 180-190.
 
7-     زمانی، ب؛ ع؛ سعیدی، م؛ و سعیدی، ع. (1391). اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای­ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(4).
زمانی، بی‌بی عشرت؛ سعیدی، محمد؛ و سعیدی، علی. (1391). اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای­ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(4)، 87-67.
 
8-     شوشتریان، م. (1395). تأثیر آموزش چندرسانه­ای علوم بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم ناحیه سه شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شوشتریان، مریم. (1395). تأثیر آموزش چندرسانه­ای علوم بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم ناحیه سه شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 
9-     عباسی، س؛ و بادله، ع. (1395). تولید محتوای الکترونیکی (نرم‌افزار آموزشی): استانداردها، ابزارها و نرم‌افزارها. چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
عباسی، سیف‌الله؛ و بادله، علیرضا. (1395). تولید محتوای الکترونیکی (نرم‌افزار آموزشی): استانداردها، ابزارها و نرم‌افزارها. چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 
10-       جعفری ثانی، ح؛ امین خندقی، م؛ و کاظمی قره چه، م. (1392). ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 3 (3).
جعفری ثانی، حسین؛ امین خندقی، مقصود؛ و کاظمی قره چه، مهوش. (1392). ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 3 (3)، 79-71.
 
11-       کریم نژاد، م. (1389). تأثیر کاربرد چندرسانه­ای­ها با دو روش تدریس سنتی و فراشناخت بر انگیزش پیشرفت و نگرش به درس دانشجویان روانشناسی دانشگاه اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
کریم نژاد، محمد. (1389). تأثیر کاربرد چندرسانه­ای­ها با دو روش تدریس سنتی و فراشناخت بر انگیزش پیشرفت و نگرش به درس دانشجویان روانشناسی دانشگاه اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
 
12-       موسی رمضانی، س. (1390). تأثیر استفاده از چندرسانه­ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) درس عربی 3 دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 21 (7).
موسی رمضانی، سونیا. (1390). تأثیر استفاده از چندرسانه­ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) درس عربی 3 دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 21 (7)، 144-119.
 
13-       مومنی راد، ا؛ کشمیری، س. (1394). تأثیر استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده براساس الگوی گانیه بر میزان یادگیری دانشجویان در درس آمار. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (3)،
مؤمنی راد، اکبر؛ و کشمیری، سپیده. (1394). تأثیر استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده براساس الگوی گانیه بر میزان یادگیری دانشجویان در درس آمار. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (3)، 157-151.
 
14- ولایتی، ا؛ نیلی احمد آبادی، م؛ زارعی زوارکی، ا؛ شریفی درآمدی، پ؛ و سعدی پور، ا. (1395). «تأثیر چندرسانه­ای آموزشی طراحی شده براساس نظریه بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم». فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 34.
ولایتی، الهه؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ شریفی درآمدی، پرویز؛ و سعدی پور، اسماعیل. (1395). «تأثیر چندرسانه­ای آموزشی طراحی شده براساس نظریه بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم». فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 34، 49-38.
 
1. Bacanli, H; & Sahinkaya, O. (2010). the adaptation  study of academic motivation scale into turkish. procedia social and behavioral sciences international conference on educationand educational psychology. department of educational sciences, gazi university, ankara, turkey alasya primary school, gazimagusa, TRNC. 12, 562-567.
 
 
 Bacanli, H; & Sahinkaya, O. (2010). The Adaptation[b2]  Study of Academic Motivation Scale into Turkish.Procedia Social and Behavioral Sciences International Conference on Educationand Educational Psychology. Department of Educational Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey Alasya Primary school, Gazimagusa, TRNC. 12, 562-567.
 
 
2. Bloom, B; S. (1956). writing learning objectives. this material was excerpted and    adapted from the following web site: http:// www. utexas. edu/ academic/ diia/assessment/iar/ students/ plan/ objectives.
 
Bloom, B; S. (1956). Writing Learning Objectives. This Material Was Excerpted and Adapted from the Following Web Site: Http:// www. utexas. edu/ academic/ diia/assessment/iar/ students/ plan/ objectives.
 
3.Carenys, J; Moyab, S; & Perramon, J. (2017). is it worth it to consider video games in accounting education? a comparison of a simulation and a video game in attributes motivation and. learning outcomes. revista de contabilidad – spanish accounting review 20 (2), 118-130.
 
Carenys, J; Moyab, S; & Perramon, J. (2017). Is it worth it to Consider Video Games in Accounting Education? A Comparison of a Simulation and aVideoGame in Attributes Motivation and. Learning Outcomes. Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review 20 (2), 118-130.
 
4. Dong song, Z; Zhou, L; Briggs, O; R; & Nunamaker, J; F; J. (2006). instructional video in e-learning: assessing the impact of interactive video on learning effectiveness. in formation & management 43, 15-27.
 
Dong song, Z; Zhou, L; Briggs, O; R; & Nunamaker, J; F; J. (2006). Instructional Video in E-Learning: Assessing the Impact of Interactive Video on Learning Effectiveness. In Formation & Management 43, 15-27.
 
Fazzlijan, M; A; K; & Masooda, M. (2015). the effectiveness of on interactive multimedia courseware with cooperative mastery approach in enhancing higher order thinking skills in learning cellular respiration.social and behavioral sciences. centre for instructional technology and multimedia, university sains malaysia. 176, 977-984.
 
 
Fazzlijan, M; A; K; & Masooda, M. (2015). The Effectiveness of on Interactive Multimedia Courseware with Cooperative Mastery Approach in Enhancing Higher Order Thinking Skills in Learning Cellular Respiration.Social and Behavioral Sciences. Centre for Instructional Technology and Multimedia, University Sains Malaysia. 176, 977-984.
 
 Gilakjan, A; P. (2012). the significant role of multimedia in motivating efl learners interest in english language learning.department of english language translation, lahijan branch, islamic azad university, lahijan, iran. 57-66.
 
 
Gilakjan, A; P. (2012). The Significant Role of Multimedia in Motivating EFL Learners Interest in English Language Learning.Department of English Language Translation, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. 57-66.
 
 
7. Gillet, N; Vallerand, R; G; & Lafreniere, M; A; K. (2011). intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age: the mediating role of autonomy support. university du quebec a montreal, montreal, qc, canada. soc psychol educ 15, 77-
 
Gillet, N; Vallerand, R; G; & Lafreniere, M; A; K. (2011). Intrinsic and Extrinsic School Motivation as a Function of age: The Mediating Role of Autonomy Support. University du Quebec a Montreal, Montreal, Qc, Canada. Soc Psychol Educ 15, 77-95.
 
8. Kapler, V; I; Weston, T; & Wiseheart, M. (2015). spacing in a simulated undergraduate classroom: long-term benefits for factual and higher level learning. learning and instruction york university. 36, 38-45.
Kapler, V; I; Weston, T; & Wiseheart, M. (2015). Spacing in a Simulated Undergraduate Classroom: Long-Term Benefits for Factual and Higher Level Learning. Learning and Instruction York University. 36, 38-45.
 
9.Kekkonen, M; S;  Moneta, G; B. (2002). e-learning in hong kong:comparning learning outcomes in online multimedia and lectureversions of on introductory computing course.the british journal of educational technology. 33 (4), 423-433.
 
 
Kekkonen, M; S;  Moneta, G; B. (2002). E-learning in Hong Kong:Comparning Learning Outcomes in Online Multimedia and LectureVersions of on Introductory Computing Course.The British Journal of Educational Technology. 33 (4), 423-433.
 
  
10.Kennedy, D; Hyland, A; & Ryan, N. (2005). writing and learning outcomes: a practical guide. implementing bologna in your institution. no. 1-30.
 
Kennedy, D; Hyland, A; & Ryan, N. (2005). Writing and Learning Outcomes: A Practical Guide. Implementing Bologna in your Institution. No. 1-30.
 
11.Lepper, R; M; Corpus, H; G; & Iyengar, S; S. (2005). in trinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: age differences and academic correlates. journal of educational psychology.stanford university, reed college, columbia university. 97 (2), 184-196.
 
Lepper, R; M; Corpus, H; G; & Iyengar, S; S. (2005). In trinsic and Extrinsic Motivational Orientations in the Classroom: Age Differences and Academic Correlates. Journal of Educational Psychology.Stanford University, Reed College, Columbia University. 97 (2), 184-196.
 
 
12.Liu, M; Olmanson, G; & Horton, L. (2011). motivation multimedia: e Learning environment. the university of texas at austin and paul toprac southern methodist university.1-14.
 
Liu, M; Olmanson, G; & Horton, L. (2011). Motivation Multimedia: Examining Students Learning and Motivation as they use a Multimedia Enriched Learning Environment. The University of Texas at Austin and Paul Toprac Southern Methodist University.1-14.
 
13.Neo, M; & Kian neo,T. (2010). students perception in developing a multimedia project withhin a constructivist learning environment: a malaysian experience. journal of educational technology. 9 (1), 176-184.
 
 
Neo, M; & Kian neo,T. (2010). Students Perception in Developing a Multimedia Project Withhin a Constructivist Learning Environment: A Malaysian Experience. Journal of Educational Technology. 9 (1), 176-184.
 
14.Setiawan, W; Hafitriani, S; & Prabawa, H; W. (2016). the scientific learning approach using multimedia- based maze games to improve learning outcomes. publish by the american institute of physics university pendidikan indonesia. corresponding author. 1-8.
 
 
 Setiawan, W; Hafitriani, S; & Prabawa, H; W. (2016). The Scientific Learning Approach Using Multimedia- Based Maze Games to Improve Learning Outcomes. Publish by the American Institute of Physics University Pendidikan Indonesia. Corresponding Author. 1-8.
 
 
15. Zywno, S; M. (2003). hypermedia instruction and learning outcomes at different levels of bloom taxonomy of cognitive domain. ryerson university published in australia. 59-70.
 Zywno, S; M. (2003). Hypermedia Instruction and Learning Outcomes at Different Levels of Bloom Taxonomy of Cognitive Domain. Ryerson University Published in Australia. 59-70.
 Bacanlı, H., & Sahinkaya, O. (2011). The adaptation study of academic motivation scale into Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences12, 562-567.
 Bacanlı, H., & Sahinkaya, O. (2011). The adaptation study of academic motivation scale into Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences12, 562-567.