بررسی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی استانداردشده در چارچوب نظریه شناختی چندرسانه‌ای‌ها بر میزان یادگیری و نگرش به درس ریاضی دانش‌آموزان مراکز آموزش از راه دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزگار آموزش و پرورش استان مرکزی شهرستان فراهان

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثر بخشی چند رسانه ای تولید شده در چارچوب نظریه شناختی چند رسانه ای مایر ، بر یادگیری و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان می باشد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع اول متوسطه مراکز آموزش از راه دور که در ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر اراک قرار دارند ، می باشد.از بین جامعه مذکور 2 مرکز آموزش از راه دور بطور تصادفی انتخاب گردید و40 نفر از بین دو مرکز پس از همتاسازی به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل تحت آموزشهای مرسوم و رایج مراکز آموزش از راه دور و گروه آزمایش بوسیله چندرسانه ای محقق ساخته به یادگیری فصول اول و دوم ریاضیات پایه اول متوسطه پرداختند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخنه با میزان پایایی 85/0 بود. نگرش به درس ریاضی نیز توسط پرسشنامه ی نگرش ریاضی آیکن اندازه گیری شد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ آن 84/0 به دست آمده است. نتایج بدست آمده از تحلیل کوواریانس یک متغیری در آزمون یادگیری و نگرش به درس ریاضی حاکی از برتری معنادار گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the impact of standardized educational multimedia in the cognitive theory framework on the degree of the student s' learning & Attitude to the course in distance education centers

نویسندگان [English]

  • morteza farahani 1
  • roohoalah khoda bande loo 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the effectiveness of multimedia produced in the framework of Mayer's multimedia cognitive theory on learning and students' attitude toward mathematical lesson.. This is a quasi-experimental study and it was conducted with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this research is all students of first grade of highschool of distance education centers that are located in 2 district education OF Arak city.Among the mentioned community, two distance learning centers were selected randomly and from these two centers 40 individuals were randomly divided into two experimental and control groups. The control group recieved formal training from recreation centers and the experimental group by a researcher-made multimedia, studied the first and second chapters of mathematics of the first grade of highschool. Reliability of the researcher-made test data collection tool based on the educational objectives of Chapter 1 and 2 of mathematics of the 7th grade of highschool is 0/85. The attitude toward mathematics was also measured by the Aiken Math Attitude Questionnaire.In this study, the Cronbach's alpha coefficient was 0.84. The results of ANCOVA Covariance analysis in the test of learning and attitude toward the mathematical lesson indicate a significant difference in the experimental group versus the control group. The research results show that a multimedia produced in the framework of cognitive theory of multimedia Can have more impact on students' learning and attitude in comparison to common practices in distance learning centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardized Multimedia
  • cognitive theory
  • Learning and Attitude toward mathematical lesson
ابراهیمی، ز. (1382). مقایسه تاثیر رسانه های تعاملی و غیر تعاملی بر سرعت، دقت و پایداری یادگیری دانش اموزان دختر پایه پنجم منطقه 17 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
امیری، ف. (1389). تولید چندرسانه‌ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و بررسی تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی شهر اراک در سال تحصیلی 88-89. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
پوراحمدعلی، ا. و موسوی پور، س. (1393). تولید چندرسانه‌ای حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تقسیم و تفریق دانش‌آموزان دختر با ناتوانی یادگیری عربی. مجله ناتوانایی‌های یادگیری، 3(3)، 25-37.
حسن‌زاده، ر. (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: ساوالان.
دیناروند، ح (1391). طراحی آموزشی برای آموزش اثربخش، تهران: انتشارات آییژ.
ذاکری،ا. (1380). مقایسه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش اموزان پایه اول راهنمایی منطقه 8 تهران، پایان نامه، دانشگاه تربیت معلم تهران.
رنجبر، ع. (1388). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری آموزش و پرورش.پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده. ساری، دانشگاه آزاد اسلامی.
زارع زاده، ک. (1386). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش‌آموزان کاربر اینترنت و دانش‌آموزان غیر کاربر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم.
زارع، م؛ مهربان، ج؛ ساریخانی، ر. (1394). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی طراحی شده بر اساس اصول بار شناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست‌شناسی، فصلنامه روانشناسی تحلیلی – شناختی، سال ششم، شماره 22
زارعی زوارکی، ا و عوض زاده، ا. (1389). استانداردهای طراحی و تولید کتاب درسی دانشگاهی به‌صورت چندرسانه‌ای آموزشی، اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی.
زمانی، ب؛ سعیدی، ذ و عابدی، احمد. (1390). اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای‌ها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس عربی سال اول دبیرستان، فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال ششم شماره دو، زمستان 1390.
سیف، ع. (1389). روانشناسی پرورشی نوین، تهران: انتشارات آگاه.
شاه جعفری، طاهره (1383). تدوین استانداردهایی برای تدوین چندرسانه‌ای‌های آموزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم.
عطاران، م. (1382). مبانی تولید برنامه‌های آموزشی کامپیوتری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
عطاران، م و بشیری، ف. (1387). بهره‌گیری از نرم‌افزار کمک‌آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش‌آموزان در کلاس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره‌ی 89، 84-69.
غریبی، ف. (1388). تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم عربی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 1388، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
فضلی سید محله، س.(1389). میزان برخورداری مدارس از وسایل و رسانه های آموزشی و به کارگیری آن توسط معلمان راهنمایی مازندران.پایان نامه کارشناسی ارشد، ساری، دانشگاه آزاد اسلامی.
قشمی، م. (1388). مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش سنتی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چند پایه در درس عربی منطقه انگوران زنجان در سال تحصیلی 87-88، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
کورشی زائر، م. (1387). تدوین فرم چندرسانه‌ای های آموزشی ساخت ایران بر مبنای بررسی فرم‌های موجود و دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
گریسون، د. و آندرسون، ت. (1998). یادگیری الکترونیکی در قرن 21: مبانی نظری و عملی ،ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد(1384). تهران : انتشارات علوم و فنون
محبوبی، ط، زارع، ح، سرمدی، م، فردانش، ه و فیضی، آ. (1391). تأثیر رعایت اصول طراحی آموزشی بر بار شناختی موضوعات یادگیری در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای.فصلنامه مطالعات برنامه‌ی درسی آموزش عالی،3(6)
معظمی گودرزی، ا. (1389). مقایسه تأثیر کاربرد سی‌دی چندرسانه‌ای درس فیزیک بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس دانش‌آموزان‌ پایه‌ی دوم دبیرستان در دو روش تدریس مشارکتی و سنتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
Clements, D. H. (200). From exercises and task to problems and projects unique contribution of computers to innovative mathematics education. The journal of mathematical behavior.19(1). 9-47
Damoense, M. (2003). Online learning: implicationfor effective learning for higher education in South Africa. Australian journal of Educational technology.19 (1), pp. 25-45.
Goos, M., Galbraith, P., Renshaw, P., & Geiger, V. (2001). Promoting collaborative inquiry in technology enriched mathematics classrooms. Washington, DC, Annual meeting of the American Educational research association settle, What We Know and How We Know It.
Hede, A. (2002). An integrated model of multimedia effects on learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 11, pp. 177-191.
Johnson, Troy A. (2009). The effect of closed interactive multimedia learning environments on student memory retention: A linear versus non-linear approach. Published doctoral dissertation, University of North Florida, Jacksonville.
Keegan, D. J. (1998). The Foundation of Distance Education (2nd). London, Routledge.
Mandernach, B. J. (2009). Effects of instructor – personalized multimedia in the online classroom international Review of research in open and distance learning. 10)3(, Retrieved June 4, 2015 from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/606/1263.
Mayer.R.E. (2005). Multimedia Learning: Cambridge University press.
Moreno, R., & Mayer, R. (2000). A learner-centered approach to multimedia explanations: Deriving instructional design principles from cognitive theory. Interactive Multimedia Journal of Computer Enhanced Learning, Retrieved June 4, 2015, from http://imej.wfu.edu/articles/2000/2/05/index.asp
Neo, T. K., and Neo, M. (2004) classroom innovation: engaging students in interactive multimedia learning. Campus – Wide information system. 21(3), pp.118 – 124.
Pakdaman, M., & Zareian, G. (2015). The effect of multimedia vocabulary presentation before and while reading the text on reading comprehension and vocabulary retention, International Journal of Physical and Social Sciences 5(3), pp. 441-451.
Smit,P.L, & Ragan,T.J. (2005).Instructional design (3rd ed).Hobken,NJ:Sons inc.