اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال اتیسم 9تا12 سال مراکز آموزشی، درمانی و توانبخشی شهر تهران در سال 1397 بود. از بین جامعه هدف12 کودک پسر مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس براساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم (1999) به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و در دوگروه آزمایش (6نفر) و کنترل (6نفر) به‌شیوه تصادفی گمارش شدند. در ابتدا هردو گروه توسط آزمون حافظه کاری کورنولدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن گروه آزمایش مداخله بازی های رایانه ای شناختی در 12 جلسه 40 دقیقه‌ای در طول 4 هفته دریافت کردند. در پایان هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بازی های رایانه ای شناختی موجب بهبود حافطه کاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا می‌شود. از این رو می توان از بازی های رایانه ای شناختی به عنوان یک روش مداخله ای موثر در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Computer Games on the Working Memory of Children with High Functioning Autism Disorder

نویسندگان [English]

  • roohallah fathabadi 1
  • Morteza Bakhtiarvand 2
  • parisa hajiali 3
1 Psychology of Exceptional Children, Allameh Tabataba'i University,Tehran,iran
2 Educational Technology at Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran
3 Psychology,islamic Azad University, Central Tehran Branch,Tehran,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive computer games on the working memory of children with high-functioning autism disorder. The research method was semi-experimental with pre-test post-test design with control group. The statistical population of this study included all children with autism disorder 9-12 years old in Tehran's educational, therapeutic and rehabilitation centers in 2018. Out of the target population, 12 boys with high functioning autism disorder were selected by sampling method based on the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) (1999). They were randomly assigned into two groups of experimental group (6 subjects) and control group (6 subjects). Initially, both groups were evaluated by Cornoldy working memory test. After that, the experimental group received cognitive computer games in 12 sessions of 40 minutes in 4 weeks. At the end, both groups were re-evaluated. Data were analyzed using covariance analysis. The findings of this study showed that cognitive computer games improve the working memory of children with high functioning autism disorder. Hence, cognitive computer games can be used as an effective interventions to improve the working memory of children with high functioning autism disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Disorder
  • Cognitive Computer Games
  • Working memory
حسن نتاج جلوداری، فهیمه؛تقی پورجوان، عباسعلی؛  فرارمرزی، سالار و رستگار، فرشته(1394). تاثیر بازیهای رایانه ای شناخت محور بر کنش های اجرایی کودکان پیش دبستانی مبتلا به ناتوانی های یادگیری عصب روانشناختی.فصلنامه تحول روانشناختی کودک.2(2)، 35-45.
زینی، مرضیه؛ ندوشن، علی؛ خاکسار، الهام؛  بلوچی انارکی، محمد و متعبد، ناهید(1397). اثربخشی مداخله بازی های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی.14(48)، 1-17.
عبدی، اکبر؛ عربانی دانا، علی؛ حاتمی، جواد و پرند، اکرم(1393). اثر بخشی بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود حافظۀ کاری، توجه و انعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتلا به ADHD. فصلنامه کودکان استثنایی.14(1)، 19-33.
عیسی نژاد بوشهری، سولماز؛  داداش پورآهنگر، مهری؛ سلم آبادی، حسن، عاشوری و دشت بزرگی،زهرا(1395). تاثیر بازیهای رایانه ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی.59(5)، 311-321.
کاسه چی، مسعود (1390)، روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری کودکان اتیسم با عملکرد بالا، پایان نامه کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مهرجو، پروانه (1390)، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی و اﺳﺘﺜﻨﺎیی. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی،2(108):48-55.
                           
Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2016). Verbal and visuospatial short‐term and working memory in children: Are they separable?. Child development, 77(6), 1698-1716.‏
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub.
American Psychiatric Association. (2015). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5): American Psychiatric Pub.
Baddeley, A., (2010). Working memory. Current Biology, 20(4), 136-141.
Causton-Theoharis, J., Ashby, C., & Cosier, M. (2009). Islands of loneliness: Exploring social interaction through the autobiographies of individuals with autism. Intellectual and Developmental Disabilities, 47 (2), 84–96.
Centre for Disease Control and Prevention. (2018). Identified prevalence of Autism spectrum disorder: ADDM network 2000-2010, combining data from all site. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html.
Cornoldi, C., De Beni, R., Giusberti, F., & Massironi, M. (1998). Memory and imagery: A visual trace is not a mental image. Theories of memory2, 87-110.‏
Ehlers, S. Gillberg, C. & Wing, L. (1999). A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. Journal of autism and developmental disorders, 29(2), 129-141.
Lu, L. Petersen, F. Lacroix, L. & Rousseau, C. (2010). Stimulating creative play in children with autism through sandplay. The Arts in Psychotherapy, 37(1), 56-64.
Pérez-Martín, M. Y., González-Platas, M., Eguíadel Rio, P., Croissier-Elías, C., & Jiménez Sosa, A. (2017). Efficacy of a short cognitive training program in patients with multiple sclerosis. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 245-252.
Sadock, B., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences. Walters Kluwer.‏
Samadi, S. A., & McConkey, R. (2015). Screening for autism in Iranian preschoolers: Contrasting M-CHAT and a scale developed in Iran. Journal of autism and developmental disorders, 45(9), 2908-2916.
Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2016). Cognitive psychology. Nelson Education.
Wiley, P. (2012). Autism: attacking social interaction problems. ASHA-Public Schools. www. Speakla.com.
World Health Organization (2016). Questions and answers about autism spectrum disorders (ASD).Retrieved March 20, 2016 from http://www.who.int/features/qa/85/en.