دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

صفحه 1-15

10.22054/jti.2019.43723.1272

علی جعفری؛ سعید فرامرزیانی؛ محمود ملک پور