مقاله پژوهشی
مطالعه تحلیلی اینترنت اشیا در محیط های یادگیری؛ کاربردها، الزامات و چالش‌ها از دیدگاه متخصصان

مریم قنبرنژاد؛ حسن رستگار پور؛ ساسان سلیمی؛ کاظم دلروز

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jti.2019.36559.1252

چکیده
  هدف کلی مطالعه‌ی حاضر معرفی فناوری اینترنت اشیا و بررسی تأثیر آن در محیط‌های یادگیری می‌باشد. روش پژوهشی مورداستفاده برای دست‌یابی به اهداف پژوهش حاضر روش ترکیبی (تحلیلی-زمینه یابی) است و ازنظر هدف از نوع بنیادی می‌باشد. داده‌های توصیفی پژوهش بامطالعه‌ی کتب مربوط به این موضوع، پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان، مقالات فارسی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

زهرا بیگدلی؛ مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22054/jti.2019.19376.1199

چکیده
  با توجه به این که هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل‌های ارائه شده در زمینه‌ی نقش کاربست فاوا در جریان آموزش ‌و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران است، روش این پژوهش فراتحلیل است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایان‌نامه‌ها و مقالات مندرج در سایت‌های علمی ایران داک، مگ ایران، اس.آی.دی ، نورمگز و برخی از مقالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آموزش فلسفه به روش پژوهش مشارکتی بر کاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان

لیلا فتحی ورنوسفادرانی؛ قدسی احقر

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، صفحه 53-62

https://doi.org/10.22054/jti.2020.15960.1180

چکیده
  تحقیقی نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است.هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش فلسفه به شیوه مشارکتی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان بوده است.جامعه ی مورد مطالعه : دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی تهران 94-93 بوده است.که از روش نمونه برداری چند مرحله ای تعداد50 نفر از دانش‌آموزانی که باورهای غیر منطقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری در دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ حمید رضا مقامی؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سکینه شریفاتی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، صفحه 63-91

https://doi.org/10.22054/jti.2020.43564.1268

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام‌العمر و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه آزمایش) و (30 نفر گروه کنترل) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی و مهارت اجتماعی دانشجویان

زهرا حسینی؛ زهرا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22054/jti.2020.7124.1112

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارت‌های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، صفحه 111-131

https://doi.org/10.22054/jti.2020.6527.1102

چکیده
  یادگیری الکترونیک حیطه ای نسبتا نوپا در عرصه تعلیم و تربیت است که فرصت یادگیری را برای هرکس، هرکجا و در هر زمان فراهم می‌کند. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک بر اساس پژوهش‌های داخل کشور به وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط، پیامدهای شناختی، ...  بیشتر