مطالعه تحلیلی اینترنت اشیا در محیط های یادگیری؛ کاربردها، الزامات و چالش‌ها از دیدگاه متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمیران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

4 استادیار گروه پژوهشی مطالعات تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف کلی مطالعه‌ی حاضر معرفی فناوری اینترنت اشیا و بررسی تأثیر آن در محیط‌های یادگیری می‌باشد. روش پژوهشی مورداستفاده برای دست‌یابی به اهداف پژوهش حاضر روش ترکیبی (تحلیلی-زمینه یابی) است و ازنظر هدف از نوع بنیادی می‌باشد. داده‌های توصیفی پژوهش بامطالعه‌ی کتب مربوط به این موضوع، پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان، مقالات فارسی و لاتین مندرج در مجلات، سایت‌های مختلف اینترنتی و همچنین تعامل با متخصصین اینترنت اشیا جمع‌آوری و تحلیل گردید. جامعه‌ی آماری در این پژوهش 100 نفر از متخصصان اینترنت اشیا هستند که به دلیل کم بودن تعداد جامعه همین تعداد نیز به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. با توجه به گسترده بودن موضوع، موانع و چالش‌های پیش روی اجرای این فناوری در حوزه آموزش در پرسشنامه محقق ساخته موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد فرهنگی-آموزشی ازنظر متخصصان بیشترین تأثیرگذاری را در پذیرش و کاربرد اینترنت اشیا در محیط یادگیری دارد و بعدازآن عوامل اقتصادی، ساختاری-انسانی، عوامل زیرساختی-فنی و بعد فردی به ترتیب اولویت تأثیرگذاری بر کاربرد اینترنت اشیا در محیط‌های یادگیری رادارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of the Internet of Things in learning environments: Applications, requirements, challenges from experts’ opinions.

نویسندگان [English]

  • maryam Ghanbarnejad 1
  • Hassan Rastegarpour 2
  • sasan salimi 3
  • Kazem Delrouz 4
1 Kharazmi University, Karaj, Iran
2 Kharazmi University Dept. Head
3 Kharazmi University, Karaj, Iran
4 Assistant Professor Educational Studies, Kharazmi University
چکیده [English]

The general objective of the present study is to introduce the technology of the Internet of Things and to investigate its impact on learning environments. The research method used to achieve the research goals is a hybrid (analytical-survey) method and is fundamental in terms of purpose. The descriptive data of the research were collected and analyzed subject, alumni dissertations, articles in Persian and Latin contained in journals, various Internet sites, as well as interaction with internet professionals. The statistical society in this research is 100 Internet specialist objects, which is considered as a sample due to low number of communities. Due wide scope of the subject, the barriers and challenges faced by the implementation of this technology in field of education in the researcher-made questionnaire were investigated. the results showed that the cultural-educational aspect from the viewpoint of specialists It has the greatest influence on the adoption and use of the Internet of objects in the learning environment, after which economic, structural, human, infrastructural and technical factors, and the individual dimension, respectively, have the priority of influencing the use of the Internet of objects in learning environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Technology"
  • "Internet of Things"
  • "learning environments"
اسماعیلی، س. (1394). بررسی تأثیر استفاده از اینترنت اشیا بر کیفیت آموزش و یادگیری. مقاله منتشرشده در سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
بحرینی نژاد، اردشیر؛ طاهری زاده، سلمان. (1386). راه‌حل برای اینترنت اشیا. مرجع دانش (سیویلیکا). مقاله منتشرشده در دومین کنفرانس بین‌المللی RFID، تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
عرب، سعیدرضا؛ اشرف زاده، حسین. (1395). اینترنت اشیا راه‌حلی جدید در هوشمند سازی جهان پیرامون. در امیر علیدادی (ویراستار)، مرجع دانش (سیویلیکا). مقاله منتشرشده در کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دبیرخانه دائمی کنفرانس. (ص 4). تهران: مجتمع آموزش عالی بم.
Alam, Furqan., Mehmood, Rashid.,Katib Iyad., AIBeshri,Aiiad. (2016). Analysis of Eight Data Mining Algorithms for Smarter Internet of Things (IOT). PROCEDIA COMPUTER Science 98(2016)pp.437-442. From http://www.sciencedirect.com
Aldein Mohammed, zeinab kamal., Ali Ahmed, Elmustafa sayed(2017). Internet of Things Applications, challenges and Related future Technologies. WSN 67(2), pp. 126-148.2017. from http://www. Worldscientificnews.com
Aldowah, H., Rehman, S. U., Ghazal, S., & Umar, I. N. (2017, September). Internet of Things in Higher Education: A Study on Future Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 892, No. 1, p. 012017). IOP Publishing.
Asseo,I., Johnson,M., Nilsson,B., chalapathy,N., and Costello T.J. (2016).Internet of Things: Riding the wave in higher education. EDUCAUSE review July/August 2016.
Chang, F-C. & chen, Duen-Kai. (2015).Future classroom with the Internet of Things A service-oriented Framework. Journal of Information Hiding and Multimedia signal processing-ubiquitous International.
Educause learning Initiative. (ELI2017).7Things you Should know About Smart classrooms.from http://www.rit.edu/academicaffairs/tls/sites/rit.edu
Gul, shahla,. Asif, Muhammad., Ahmad, Arshad., Yasir,Muhammad,. Majid,Muhammad.,sherazarshad,M(2017).A survey on Role of Internet of Things in Education. IJCSNS International journal of computer scince and network security, vol.17.,no 5.may 2017.
Johnson MC, Graham CR. (2013). The effect of instructional use on teaching and
learning. Idaho. Brigham
Kalluri,Rahul(july 21, 2017). The Application of IOT in Education. From http://mse238blog.stanford.edu/2017/07/rahulkal/the-applications-of-iot-in-education/
Kusmin, M. (2017). school of Digital Technology. IFI 8101-INFORMATION society Approaches and ICT processes.
Lin, G.xiao(2010). Research on the courses program and Educational Mission for the Specially in
the Internet of things. Computer, vol.16.
McRae, Leanne., Ellis, Katie, and Kent Mike(2018). The internet of things(iot): education and technology. From http://www.curtin.edu.au/
Nadel, Brian(2017).school building on outopilot. From http://www.distrctadministration.com
Niewolny, D. (2013). How the internet of things is revolutionizing healthcare. White paper, 1-8.
Pruet, putjorn., Farzin, Deravi.,Siang, chee., chaiwut, Ang-Narong(2015). Exploring the Internet
of "Educational Things"(IOET) in rural under privileged areas. 978-1-4799-7961-5/15/2015 IEEE.
Saran, C. (2013). Internet of Things to power classroom education.from http://www.computerweekly.com
Selinger,M., Sepulveda,A., and Buchan, j(2013). Education and the internet of Everything, How Ubiquitous connectedness can help Trans from pedagogy. Sisco consulting Serrices and sisco EMEAR Education Team.
Veermanickam, M.R.M.,Mohanapriya, Dr,M. (April 2016). IOT enabled Futurs Smart Campus With effective E-learning: i-campus. GSTF Journal of Engineering Technology(JET) VOL 3 (N 04),April 2016.