تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دکتری علوم ارتباطات، مدرسدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل است. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر 7000 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 364 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر 56/0 است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین ابراز صحیح افکار و احساسات، مهارت خوب گوش دادن، میزان تمرکز و توجه به اساتید، ارتباط کلامی مناسب و مهارت بازخورد دهی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Social Networks on Students' Academic Performance (Case Study: First and second Secondary School Students in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • saeed faramarziani 2
  • mahmood malekpour 3
1 faculty member
2 ardabil
3 ardabil
چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of virtual social networks on students' academic performance (case study: first and second secondary school students in ardabil) is. To achieve this level of survey and questionnaire were students in first and second sections namin area. According to population size using Cochran sampling formula, 384 subjects were selected through cluster multistage. To collect the data, a valid approved by expert and university professor, and a steady level (alpha Kronbakh) 0.859 reliabled. To analyze the data using Spearman correlation was used SPSS19 software. The results showed that the correlation coefficient between the use of virtual social networks and academic performance was significant and negative. The highest correlation between the intensity of use of virtual social networks correlation with academic performance was significantly negative. The relationship between the use of virtual social networks and academic performance correlation was significant. The results showed that the advantages and disadvantages of the use of virtual social networks for students are significant and impact on their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Instagram
  • Telegram
  • Academic Performance
  • students

منابع

-       احمدیان یزدی، ن. (1387). بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطات میان فردی به کاردان‌های بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین آن‌ها در مراکز بهداشتی درمانی. مجله علوم پزشکی مدرس، 7(2)، ص-ص.
-       امینی، میترا. (1389). رابطه مهارت‌های ارتباطی با عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره دوازده ویژه‌نامه یک (آموزش پزشکی) 105-100.
-       انارکی، ملیحه. (1391). تأثیر خودگفتاری و دریافت بازخورد در افزایش سطح یادگیری مهارت‌های حرکتی دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال، چهارم، شماره دوم.
-       خدیوی، ا. (1386). درآمدی بر رفتار سازمانی در سازمان‌های هزاره سوم. تبریز: شایسته.
-       هنزایی زاده، ز. (1389). ارتباط جوسازمانی و مهارت‌های ارتباطی مدیران سازمان تربیت‌بدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
-       سرمست، بهروز. (1389). مهارت‌های ارتباطی در سازمان، ماهنامه کار و جامعه، ش 124 47- 37.
-       سورین، و. و تانکارد، ج. (۱۳۸۱). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. (۱۳۸۱). تهران: دانشگاه تهران.
-       سیف، علی‌اکبر. (1389). روان‌شناسی پرورشی (روان‌شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات دوران.
-       شاه غیبی، شعله. (1388). بررسی تأثیر استانداردسازی شیوه آموزشی و ارزیابی در ارتقا سطح یادگیری مهارت‌های بالینی ویژه بخش زنان در دانشجویان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 5, شماره پیوست 14(ویژه‌نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی).
-       شعبانی، حسن. (1383). مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران: سمت.
-       محمدی، مجتبی. (1390). ارتباط به‌کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان خارجی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره سوم.
-       مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفر دوست، عاطیه. (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی، فصلنامه مطالعات بهبود و مدیریت تحول، سال 22، شماره 69، 121-149
-       مهربان، حلیمه. (1389). شناخت رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تاکی دبر دیدگاه دبیران شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. 76-84.