تحلیل و تبیین جایگاه مدل طراحی آموزش واقع‌گرا در میان رویکردهای عمده به طراحی آموزشی و چگونگی کاربرد آن در عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین جایگاه مدل طراحی آموزش واقع‌گرا در میان رویکردهای عمده به طراحی آموزشی و چگونگی کاربرد آن در عمل پرداخته است. روش پژوهش در این مطالعه، روش تحلیل محتوای کیفی به‎شیوه استقرایی بوده که با مطالعه منابع تخصصی مرتبط در حوزه آموزش واقع‌گرا، اطلاعات لازم جهت پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش فراهم گردید. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مدل طراحی آموزش واقع‌گرا به دلیل تاثیرپذیری از دیدگاه‌های یادگیری موقعیتی، استاد- شاگردی، و یادگیری مشارکتی؛ بخشی از اهداف سازنده‌گرایی در آموزش و پرورش را تحقق می‌بخشد و بنابراین، این مدل در دسته مدل‌های طراحی آموزشی براساس رویکرد سازنده‌گرایی قرار می‌گیرد. آموزش واقع‌گرا علی‌رغم مشابهت با یادگیری مبتنی بر مساله؛ درنوع و نقش مساله، فرایند حل مساله، چگونگی جمع‌آوری داده و ابزارهای مورد استفاده با آن تفاوت دارد. این مدل؛ با تلفیق اصول یادگیری موقعیتی و زمینه کلان از طریق تکنولوژی ویدئوی تعاملی در محیط‌ یادگیری مبتنی بر مساله، تفکر و تعقل یادگیرندگان را ارتقاء می‌دهد. با گنجاندن مسایل قیاسی و مسایل گسترش‌یافته در آموزش، یادگیرندگان را قادر می‌سازد که ضمن کشف مفاهیم اصلی درس به انتقال یادگیری نیز دست یابند. مدل طراحی آموزش واقع‌گرا با اتکا به اصول سازنده‌گرایانه که در این مطالعه معرفی می‌شود، می‎تواند راهنمای عمل مناسبی برای طراحان آموزشی و معلمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Explanation of the position of anchoring instructional design model in among the major approaches to instructional design and how to apply it in practice

نویسندگان [English]

  • kiumars taghipour 1
  • hossein dehganzadeh 1
  • daryosh norozi 2
1 student
چکیده [English]

The present study was designed to clarify the status of a anchoring model of the main approaches to instructional design and how to apply it in practice. Methods In this study, qualitative content analysis: inductive approach to the study of specialized information in a anchoring instruction, relevant data to answer the research questions were provided. approach is constructive. Despite similarities, anchoring instruction with problem-based learning, in the kind of problem solving process, the tools used to collect data is together different. The anchored instruction approach is an attempt to help students become more actively engaged in learning by situating or anchoring instruction around an interesting topic. Anchored instruction emphasizes the need to provide students with opportunities to think about and work on problems, which is an emphasis of cognitive constructivists. Anchored instruction also emphasizes group or collaborative problem solving, which is an emphasis of social constructivists. anchoring model based on constructive principles presented in this study, can be a good practice guide for instructional designers and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anchoring instruction
  • Instructional design
  • constructivism
فردانش، هاشم(1392). طراحی آموزشی؛ مبانی، رویکردها و کاربردها، تهران. انتشارات سمت.
مومنی­راد، اکبر، علی آبادی، خدیجه، فردانش، هاشم، و مزینی، ناصر (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 4 (14).
Adams,L., Kasserman,J., Yearwood,A., Perfetto,G., Bransford,J., &Franks,J.(1988). The effects of fact versus problem-oriented acquisition. Memory & Cognition,16,167-175.
Akdeniz, C., Bacanlı, H., Baysen, E., Çakmak, M., Çeliköz, N., Doğruer, N., & Yalın, H. I. (2016). Learning and Teaching: Theories, Approaches and Models. Cozum, Turkiye,, 47-59.
Barron, B., Vye, N. J., Zech, L., Schwartz, D., Bransford, J. D., Goldman, S. R., ... & Kantor, R. (1995). Creating contexts for community-based problem solving: The Jasper challenge series. Thinking and literacy: The mind at work, 47-71.
Barrows, H. S. (2000). Problem-Based Learning Applied to Medical Education, Southern IllinoisUniversity Press, Springfield.
Bottge, B. A., Heinrichs, M., Mehta, Z. D., & Hung, Y. H. (2002). Weighing the benefits of anchored math instruction for students with disabilities in general education classes. The Journal of Special Education, 35(4), 186-200.
Bottge, B. A., Rueda, E., Grant, T. S., Stephens, A. C., & Laroque, P. T. (2010). Anchoring problem-solving and computation instruction in context-rich learning environments. Exceptional Children, 76(4), 417-437.
Bottge, B. A., Toland, M. D., Gassaway, L., Butler, M., Choo, S., Griffen, A. K., & Ma, X. (2015). Impact of enhanced anchored instruction in inclusive math classrooms. Exceptional Children, 81(2), 158-175.
Bransford, J. D. (2013). The Jasper Project: Lessons in curriculum, instruction, assessment, and professional development. Routledge.
Bransford, J. D., Sherwood, R. D., Hasselbring, T. S., Kinzer, C. K., & Williams, S. M. (2012). Anchored instruction: Why we need it and how technology can help. In Cognition, education, and multimedia (pp. 129-156). Routledge.
Bransford, J.,Goldman, S.R., Shye, M&Vye, N.J.(1989). Making a difference in people abilities to think: Reflection on a decade of work and some hopes for the future. In L. Okagaki & R.J. Sternberg(Eds), Directors of development: Influences on children(pp.147-180). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Bransford,J., Sherwood, R., &Hasselbring, T.(1988). The video revolution and its effects on development: Some initial thoughts. In G. Foreman & P. Pufall (Eds), Constructivisim in the computer age(pp.173-201). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Brown, a., & Palinscar, A.(1989). Guided, cooperative learning and individualized knowledge acquisition. In Resnick, L.(ed.), Knowing, learning, and Instruction, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Brown, S., Collins, A., &Duguid, P. (1992).Situated cognition and the culture of learning. Educational Researchers, 17, 32-41.
Cognition and Technology Group at Vanderbilt. (1993). Anchored instruction and situated cognition revisited. Educational Technology,33(3), 52-70.
Cognition and Technology Group at Vanderbilt. (2000). Adventures in anchored instruction: Lessons from beyond the ivory tower. In R. Glaser (Ed.),Advances in instructional psychology(Volume V, pp. 35-100). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Cognition and Technology Group at Vanderbilt.(1992). The Jasper series as an example of anchored instruction: Theory, program description, and assessment data. Educational Psychologist, 27,pp. 291-315.
Cognition and Technology Group at Vanderbilt.(1997). The Jasper Project: lessons in Curriculum, Instruction, Assessment, and Professional development. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, NJ.
Crews, T. R., Biswas, G., Goldman, S., & Bransford, J. (1997). Anchored interactive learning environments. International Journal of Artificial Intelligence in Education (IJAIED), 8, 142-178.
CTGV.(1990). Anchored instruction and its relationship to situated cognition.Educational Researcher, 19(6), 2-10.
CTGV.(1991). Technology and the design of generative learning environment.Educational Technology, 31(5), 34-40.
CTGV.(1998). Designing environments to reveal, support, and expand our children's potentials.In S. A. Soraci& W. Mcllvane (Eds.), Perspectives on fundamentalprocesses in intellectual functioning (Vol. 1, pp. 313-350).
Dickinson, G., & Summers, E. (2010). (Re) Anchored Video Centered Engagement: The Transferability of Preservice Training to Practice. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 10(1), 106-118.
Donovan, M. S., Bransford, J. D., & Pellegrino, J. W. (1999).How people learn: bridging research and practice: National Academies Press.
Duffy, T. M. (1997). Strategic teaching framework: An instructional model for a constructivist learning environment. In C. Dills & A. Romiszowski (Eds.), Instructional development state of the art (Vol. 3: Paradigms). Englewood NJ: Educational Technology Press.
Duffy, T. M., &Jonassen, D. H. (1992).Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Etheris, A. I., & Tan, S. C. (2004). Computer-supported collaborative problem solving and anchored instruction in a mathematics classroom: An exploratory study. International Journal of Learning Technology, 1(1), 16-39.
Ferretti, R. P., MacArthur, C. D., &Okolo, C. M. (2001).Teaching for historical understanding in inclusive classrooms. Learning Disability Quarterly, 24(1), 59-71.
Glaser, C. W., Rieth, H. J., Kinzer, C. K., & Peter, J. (1999). A Description of the impact of multimedia anchored instruction on classroom interactions. Journal of SpecialEducation Technology, 14(2), 27-43.
Hasselbring, T. S. (2001). Using media for developing mental models and anchoring instruction.American Annals of the Deaf, 139, 36-44.
Heckman, P. E., & Weissglass, J. (1994). Contextualized mathematics instruction: Moving beyond recent proposals. For the learning of Mathematics, 14(1), 29-33.
Hickey,D., Pellegrino,J., Goldman,S., Vye, N., Moore, A., & CTGV(1993). Interest, attitudes, & anchored instruction: The impact of one interactive learning environment. Paper presented at the American Educational Research Association Annual Meeting, Atlanta,GA,1993.
Hmelo- silver.(2000). Designing to learn about complex systems. J. Learn. Sci. 9: 247–298.
Hmelo,C.(2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?. Educational Psychology Review, Vol. 16, No. 3.
Hochholdinger, S., & Schaper, N. (2013). Training troubleshooting skills with an anchored instruction module in an authentic computer based simulation environment. Journal of Technical Education (JOTED), 1(1).
Jonassen, D. H. (2000).Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63-85.
Jonassen, D. H., & Henning, P. (1999). Mental models: Knowledge in the head and knowledge in the world. Educational Technology, 39(3), 37-42.
Kariuki, M., & Duran, M. (2004). Using anchored instruction to teach preservice teachers to integrate technology in the curriculum. Journal of Technology and Teacher Education, 12(3), 431-445.
Kinzer, C. K., Gabella, M. S., & Rieth, H. J. (1994). An argument for using multimedia and anchored instruction to facilitate mildly disabled students' learning of literacy and social studies. Technology and Disability, 3(2), 117-128.
Krajcik, J., Marx, R., Blumenfeld, P., Soloway, E., and Fishman, B. (2000, April).Inquiry based science supported by technology: Achievement among urban middle school students. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
Kurz, T. L., & Batarelo, I. (2005). Using anchored instruction to evaluate mathematical growth and understanding. Journal of Educational Technology Systems, 33(4), 421-436.
Langone, J., Malone, D. M., Stecker, P. M., & Greene, E. (1998). A comparison of traditional classroom instruction and anchored instruction with university general education students. Journal of Special Education Technology, 13(4), 99-109.
Linn, M. C., and Hsi, S. (2000). Computers, Teachers, Peers: Science Learning Partners, Erlbaum, Mahwah, NJ.
Lockhart,R.S., Lamon,M., &Gick,M.L.(1988). Conceptual transfer in simple insight problems. Memory & Cognition, 16, 36-44.
McLarty, K., Goodman, J. R., Risko, V. J., Kinzer, C. K., Vye, N. J., Rowe, D. W., et al.(1990). Implementing anchored instruction: Guiding principles for curriculum development In J. Zutell& S. Mccornik (Eds.), Literacy theory and research: Analyses from multiple paradigms. Chicago: National Reading Conference.
National Research Council. (2004). Engaging schools: Fostering high school students' motivation to learn. Washington, D.C.: The National Academies Press.
O'Brien, C. (2006). Investigation of the impact of video-based anchored instruction on the implementation of inclusive practices by students with learning disabilities.
Orey,M.(2010).Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology. Portsmouth, NH: Heinemann.
Paige, R., Hickok, E., & Patrick, S. (2004). National Education Technology Plan: A new golden age in American education. Washington, DC: U.S. Department of Education.
Pellegrino, J. W., & Brophy, S. (2008). From cognitive theory to instructional practice: Technology and the evolution of anchored instruction. In Understanding models for learning and instruction (pp. 277-303). Springer, Boston, MA.
Perkins, D. N.(1992).Smart schools: From training memories to educating minds. New York: Macmillan.
Resnick, L. B., &Klopfer, L. E. (Eds.). (1989).Toward the thinking curriculum: Current cognitive research. Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development.
Resnick, L. B., &Resnick, D. P. (1991).Changing assessments: Alternative views of aptitude achievement, and instruction. Norwell, MA: Klurver.
Shyu, H. Y. (1999). Effects of media attributes in anchored instruction. Journal of Educational Computing Research, 21(2), 119-139.
Shyu, H. Y. C. (2000). Using video‐based anchored instruction to enhance learning: Taiwan's experience. British Journal of Educational Technology, 31(1), 57-69.
Shyu,H.(1996). Anchored instruction for Chinese students: Enhancing attitudes toward mathematics. Paper presented to the 1996 national convention of Association of Educational Communication and Technology, Indianapolis, Indiana, Febuary 14-18,1996.
Wang, D. Y. (2016, July). Collaborative Problem-Solving Process in a Web-Based Anchored Instruction. In 2016 IEEE 16th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) (pp. 163-165). IEEE.
Whitehead, A. N. (1970). The aims of education. New York: Macmillan.
Young, M. F., & Kulikowich, J. M. (1992). Anchored Instruction and Anchored Assessment: An Ecological Approach to Measuring Situated Learning.
Zech, L., Vye, N. J., Bransford, J. D., Goldman, S. R., Barron, B. J., Schwartz, D. L., ... & Mayfield-Stewart, C. (1998). An introduction to geometry through anchored instruction. Designing learning environments for developing understanding of geometry and space, 439-463.