تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر آموزش محیط زیست در کودکان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چندرسانه‌‌ای در آموزش محیط زیست در مقایسه با آموزش های سنتی برای آموزش محیط زیست به دانش‌آموزان دبستانی انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان دبستانی شهر تهران می‌باشد. نمونۀ آماری با روش تصادفی44 دانش‌آموز در قالب 2 گروه (1 گروه مداخله و 1 گروه شاهد) انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است که بعد از تعیین روایی و محاسبه پایایی آن (92/0) اجرا گردید. داده‌ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که سطح معنی داری برای متغیر دانش، نگرش و رفتار طرفدار محیط زیستی کوچکتر از 05/ به دست آمده است در نتیجه فرضیات پژوهش مبنی بر اثر بخشی آموزش چندرسانه‌ای در آموزش محیط زیست تائید می‌‌گردد. بنابراین با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه کاربرد چندرسانه‌ای در آمـوزش محیط زیست، بـه سـمت اسـتفاده گسـترده از ایـن فن آوری در امرآموزش حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multimedia educational impact on environmental education in school children

نویسندگان [English]

  • maryam larijani 1
  • sahar rashidi 2
چکیده [English]

The purpose of of this study is evaluate the effect of multimedia in environmental education in comparison to traditional teaching environmental education to school children. The method of this study was pretest-posttest with control group. The research community primary school students in Tehran Subjects. The statistical sample of 44 students randomly into two groups (1 control and 1 control group) were selected. Data were collected, which is calculated after determining the validity and reliability (92/0) was conducted. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results from the questionnaires showed that the level of significance for changing the knowledge, attitudes and behavior of environmentalists smaller than / 05 is obtained. As a result, the study's assumptions on the effectiveness of multimedia teaching environmental education to be confirmed. . Therefore, given the significant impact of the use of multimedia in environmental education, to the widespread use of this technology in education move.
Keywords: environmental education, Multimedia training, traditional education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental education
  • Multimedia training
  • traditional education
امیر تیموری، محمدعلی،. (1390). طراحی پیام­های آموزشی،انتشارات سمت.
حاجی بابایی، حمیدرضا، (1391) ویژگی‌های »مدرسه‌ای که دوست دارم*« با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. شماره42، سال یازدهم.
حیدری، غلامحسین، مدانلو؛ یاسمن نیاز آذری، مرضیه و جعفری گلوچه، عبدالله. (1389).مقایسه تدریس زبان انگلیسی با نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، (1)1، 103-115.
ستاری، صدرالدین، محمدی، پروین. (1390).بررسی رابطه میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان قطع متوسطه. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، (4)1، 81-96.
سلیمان پور، جواد، خلخالی، علی و رعایت کننده فلاح، لیلا. (1389). تأثیر روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، (2)1،77-93.
شاه طالبی، بدری، قپانچی، اکرم،(1392). تأثیر آموزش‌های شهروندی برافزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم­افزارهای چندرسانه­ای) فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال سوم ـ شماره سوم ـ صفحات 129-150.
دایی‌زاده، حسین، حسین زاده، بابک و غزنوی، محمدرضا. (1389). بررسی نقش (ICT) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسط. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، (4)4،81-97.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه. (1388). چندرسانه‌ای و نقش آن در آموزش ویژه. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 98-99.ص: 22-30.
زارعی زوارکی، اسماعیل و غریبی، فرزانه.(1391). تأثیر آموزشی چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و یاد داری ریاضی دانش‌آموزان دخترکم تـوان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 5، سال دوم، ص:23-51.
زمانی، بی‌بی عشرت زمانی و کریمی، مهدی (1386). مهارت‌های نوین و رویکردهای کارآموزی معلم، گزارش کامپیوتر (ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران)، سال بیست و نهم، خرداد و تیر1386، شماره 173، ص 76-72.
صفاریان، سعید، فلاح، وحید و میرحسینی، سید حمزه. (1389). مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم‌افزارهای آموزشی و روش سنتی در یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات .21-36 ،(2)1 ،در علوم تربیتی.
ضامنی، فرشیده، نسیمی، عباس، رضایی راد، مجتبی،قنبر پور، جویباری، منصوره،(1390)، تأثیر استفاده از نرم­افزارهای چندرسانه­ای در درس جامعه‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شهرستان جویبار، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال دوم ـ شماره دوم، ص:55-72.
. ضامنی، فرشیده، کاردان، سحر. (1389). تأثیر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 23-38 ،(1)1
قره خانی، احمد ؛ افروز، غلامعلی؛ معصومیان، معصومه.(1389). استفاده از فن‌آوری رایانه برای توان‌بخشی و آموزش کودکان درخودمانده. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 105، ص53-47
لنی فلورین، جان هگرتی، اسماعیل زارعی زوارکی (مترجم)، فاطمه جعفرخانی (مترجم ناشر: آوای نور - 27 آذر، 1391.
مایور فدریکو (1379). آموزش برای آینـده پایـدار . ترجمه حسن پویـان. تهـران: انتشـارات سـازمان حفاظـت محیط‌زیست.
محمودی، حسین، ویسی، هادی (1384)، ترویج و آموزش محیط‌زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط‌زیست، عــلـــوم محـــیـــطی 8 ، تـابـستـان 1384،صفحه:57-64.
مرادی،رحیم، شریفی درآمدی، پرویز، زارعی زوارکی، اسماعیل،(1392). تأثیر چندرسانه­ای آموزشی بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان کم­توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره اول، ص:5-22
میبودی ، حسین ،امیدوار، بابک، عنایتی، اشرف السادات، رشیدی،سحر، (۱۳۹۲ ) ؛ « آیا نوع مدرسه در آگاهی‌های محیط زیستی دانش آموزان ابتدایی تفاوت ایجاد می‌کند؟ » ، فصلنامه‌ی آموزش محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار ، دوره ۱ ، شماره ۴ ، صفحه ۱۱ – ۱۹.
نجفی، حسین (1387)تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان­های شهر اردبیل در سال 1384-85. پیک نور، (3)6، 82-93
نوروزی، داریوش، احمدزاده بیانی، احمد، آقابراتی، نجمی.(1390). تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و یاد داری درس ریاضی دانش‌آموزان پسر درخودمانده ، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 4، سال اول. ص: 23-51
Astleitner, H. Wiesner, C. (2004) An integrated model of multimedia learning and motivation. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 13,3-21.
Glenn, R.(2002) Using brain research in your classroom. Academic Research Library. [on-line]. Available:www.eddigest.com
Kirkwood, A., & Price, L. (2005). Learners and learning in the twenty-first Century: What do we know about students attitudes towards and experiences of information and communication technologies that will help us design courses. Studies in Higher Education, 30(3), 65-53.
Lindstrom, R. (1994)." The Business Week Guide to Multimedia Presentations: Great Dynamic Presentations That Inspire". McGraw-Hill, New York, NY. Ch 2, pp. 33-46
Ludwig, E., Daniel, B., Froman, R., Mathie, A. (2004) Using multimedia in classroom presentation: best principle. [on-line].Available: http://teachpsych.lemoyne.edu.
Manoli, C., Johnson, B., & Dunlap, R. E. (2007). Assessing children’s environmental worldviews: Modifying and validating the new ecological paradigm scale for use with children.The Journal of Environmental Education, 38(4), 3-13.
Silverman, R., & Hines, S. (2009). The effects of multimedia-enhanced instruction on the vocabulary of English/language learners and non English language learners in pre-kindergarten through second grade. Journal of Educational Psychology, 10(2), 305-314.