نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یادگیری الکترونیک حیطه ای نسبتا نوپا در عرصه تعلیم و تربیت است که فرصت یادگیری را برای هرکس، هرکجا و در هر زمان فراهم می‌کند. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک بر اساس پژوهش‌های داخل کشور به وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط، پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک در داخل کشور مربوط می‌شود که پس از لحاظ ملاک‌های ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 37 تحقیق تحلیل شدند. ترکیب اندازه‌های اثر اختلاف فراگیران در آموزش الکترونیک و سنتی حاصل از این تحقیقات نشان دادند که به صورت کلی عملکردفراگیران در آموزش الکترونیک برتر از فراگیران در سیستم آموزش سنتی است (ES: 0/48). این تفاوت در بیش از دو سوم اندازه‌های اثر تحقیقات اولیه مشاهده شد با این وجود با تحلیل‌های دقیق تر مشخص شد که تفاوت معنادار بین دو گروه آموزش الکترونیک و سنتی در تمام شاخص‌های شناختی(ES: 0/47)، عاطفی (ES: 0/65)و روانی - حرکتی (ES: 0/42) است. هم چنین تحلیل‌های تکمیلی نشان دادند که از بین شیوه‌های مختلف آموزش الکترونیک بزرگ ترین اندازه اثر به ترتیب مربوط به شیوه‌های آموزش مبتنی بر کامپیوتر (ES: 0/75)، آموزش مجازی (ES: 0/48) و مدرسه هوشمند (ES: 0/45) می‌باشد که اندازه‌های اثر شیوه‌های آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی از لحاظ آماری معنادار نیز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Cognitive, affective and psychomotor Outcomes of E- learning

نویسندگان [English]

  • Gooya Ghadimi Moghadam 1
  • Javad Mesrabadi 2

1 Azarbaijan Shahid Madani University

2 Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

E- Learning is a partly newfound field in education domain, that provides learning opportunity for everyone, everywhere and every time. The purpose of this study was to determine the combined effect of e-learning based on domestic research through a Meta-analysis procedure. Statistical population in the study is concerned the domestic available research that related to cognitive, affective and psychomotor domains schooling e-learning outcomes. In general, 37researches were investigated as primary researches after considering the inclusion and exclusion criteria. Combined effect size difference between e-learning learners than traditional base learners showed that the overall traditional base learners compared with e-learning learner are weaker (ES =0/49).This difference was observed in more than two-thirds of the primary research. However, more detailed analysis revealed that, the significant differences between the two groups about cognitive (ES =0/49)and affective indicators (ES =0/51).And about psychomotor indicators was not statistically difference(ES =0/39).Additional analysis also showed that, the greatest difference between the methods of e-learning Belongs to computer based learning (ES =0/96), smart school (ES =0/95) and online learning (ES =0/42) respectively; that the effect sizes of computer based learning and online learning are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • computer based learning
  • online learning
  • smart school
  • meta-analysis
بذرافشان، صابره، علیخانی، مرتضی، رستگار پور، حسن (1393). بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی. تعلیم و تربیت استثنایی. 14(3): 17-21.
خاندان،مریم، نوحی، عصمت، میرزازاده، علی(1390). تأثیر آموزش الکترونیک خودمراقبتی و مداخلات پیگیر بر عملکرد بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده. بهبود. 15(6): 443-449.
زارعی زوارکی، اسماعیل، غریبی، فرزانه(1391). تاثیر آموزشی چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک، روانشناسی افراد استثنایی; 2(5):1-19.
زارعی زوارکی، اسماعیل، ملازادگان، علی (1393). مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی. فناوری آموزش, 8(3): 214-205.‎
سیف، علی اکبر (1388). روان پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
عمرانی، صغرا،فردانش، هاشم، ابراهیمزاده، عیسی،سرمدی، محمدرضا، رضایی، منصور(1391). مقایسه تأثیر دو روش آموزش مبتنی بر سخنرانی و آموزش الکترونیک با الگوی  Merrillو Reigeluth بر یادگیری و انگیزش مشمولین آموزش مداوم پزشکی. گام های توسعه در آموزش پزشکی. 9(2): 143-152.
فردانش، هاشم، ابراهیمزاده، عیسی، سرمدی، محمدرضا،رضایی، منصور، عمرانی، صغرا (1391). مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزشی و انگیزشی. آموزش در علوم پزشکی. 12(5): 364-376
قربانی، اعظم، ارجینی، زهرا، تیموری، راضیه (1393). مقایسه تأثیر آموزش الکترونیک با چاپی بر آگاهی مراقبت از خود در بیماران دیابتی. دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 18(6): 63-66.
 
and Contemporary Practice, The University of Michigan.
Borenstein, M., Hedges, L,V., Higgins, J,P,T., Rothstein, H,R. (2009). Introduction to Meta-Analysis, John Wiley & Sons, Ltd, UK.
Cavanaugh, C., Gillan, K. J., Kromrey, J., Hess, M., & Blomeyer, R. (2004). The effects of distance education on K-12 student outcomes: A meta-analysis. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL).
Higgins J,P,T., Thompson, S,G., Deeks, J,J.& Altman, D,G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 327, 557-560
Korat, O., I. Levin, et al. (2013). E-book as facilitator of vocabulary acquisition: support of adults, dynamic dictionary and static dictionary. Reading and Writing: 1-17.
Kulik, James. , Kulik, Che-Linc. (1988). Meta-analysis Historical Origins
Lahti, M., Hätönen, H., & Välimäki, M. (2014). Impact of e-learning on nurses’ and student nurses knowledge, skills, and satisfaction: a systematic review and meta-analysis. International journal of nursing studies, 51(1), 136-149.
Massey, S., L. Lee, et al. (2012). The effects of synchronized distance education on anxiety, depression, and academic achievement in first year doctor of pharmacy students in an accelerated curriculum. Currents in Pharmacy Teaching and Learning.
Rello, L., G. Kanvinde, et al. (2012). A Mobile Application for Displaying More Accessible eBooks for People with Dyslexia. Procedia Computer Science14(0): 226-233.
Rienties, B., N. Brouwer, et al. (2013). The effects of online professional development on higher education teachers' beliefs and intentions towards learning facilitation and technology. Teaching and Teacher Education29(0): 122-131.
Shamir, A. and I. Shlafer (2011). E-books effectiveness in promoting phonological awareness and concept about print: A comparison between children at risk for learning disabilities and typically developing kindergarteners. Computers & Education57(3): 1989-1997.
Woody, W. D., D. B. Daniel, et al. (2010). E-books or textbooks: Studentsprefer textbooks. Computers & Education55(3): 945-948.
Wutoh, R., Boren, S. A., & Balas, E. A. (2004). ELearning: a review of Internet‐based continuing medical education. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 24(1), 20-30.
Zahed-Babelan, A., E. Ghaderi, et al. (2011). Attitudes of University Applicant's toward Distance Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences30(0): 1926-1929.
Zucker, T. A., A. K. Moody, et al. (2009). The effects of electronic books on pre-kindergarten-to-grade 5 students' literacy and language outcomes: A research synthesis. Journal of Educational Computing Research40(1): 47-87.