تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانه‏ای بر رشد مهارت‏های یادگیری خودراهبر دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران، صورت پذیرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش پذیر در مقطع اول دبیرستان شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای 12 نفر از دانش‏آموزان انتخاب و به‏صورت تصادفی در گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار جمع‏آوری داده‏ها، پرسش‏نامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران بود. پس از اجرای پیش‏آزمون بر روی هر دو گروه، متغیر مستقل (آموزش به‏وسیله چندرسانه‏ای) طی شش جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل نیز به‏دوراز متغیر مستقل قرار گرفت. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس‏آزمون به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در مؤلفه رغبت برای یادگیری و خود مدیریتی پیشرفت معنی‏داری را نسبت به گروه کنترل داشتند؛ اما در مؤلفه خودکنترلی بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of educational multimedia on self-directed learning of educable mentally retarded students

نویسندگان [English]

  • esmaeil aslani 1
  • esmaeil zavaraki 2
1 allameh
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of educational multimedia on the educable mentally retarded student’s growth of self-directed learning skills in first grade of high school in Tehran, has been done. The target population includes all educable mentally retarded students of first grade in high school in Tehran. With using multi-stage cluster sampling method, 12 students were selected and randomly were replaced in experimental and control group. Data, questionnaires, was Fisher and colleague’s self-directed learning Scale. After the pre-test on both groups, the independent variable (education by multimedia) were administered in six sessions on the experimental group and the control group were well away from the independent variable. After completing the education with multimedia, post-test was conducted in both of groups. The results showed that the experimental group in the component willingness to learn and management was significant progress compared to the control group, respectively. But in self-control components, there was no significant difference between control and experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational multimedia
  • self-directed learning
  • educable mentally retarded students
آقازاده، محرم. (1390). تکنولوژی آموزشی بر پایه رویکرد ساخت‏گرایی. تهران: آییژ.
بهروزی، ناصر؛ شغابی، معصومه؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و مکتبی، غلامحسین. (1392). بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش‏آموزان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6(1)، 155-170.
پاک نیا، لیلا؛ نادی، محمدعلی؛ صفری، یحیی و مهدی زاده، حسین. (1392). طراحی نرم‏افزار آموزشی علوم پنجم ابتدایی مبتنی بر فراشناخت و بررسی تأثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. فصلنامه پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 10(12)، 24-35.
دستگاهی، نسترن. (1385). ساخت و ارزشیابی وسیله آموزشی «رها» برای افزایش مهارت ترسیم حروف الفبا در دانش‏آموزان عادی و کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر پایه اول ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 85-1384. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
زارعی‏زوارکی، اسماعیل؛ علیزاده، حمید؛ جعفرخانی، فاطمه. (1391). تاثیر آموزش چندرسانه‏ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‏آموزان کم‏بینا. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 12(1)، 13-20.
زارعی‏زوارکی، اسماعیل و غریبی، فرزانه. (1391). تأثیر آموزشی چندرسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏آموزان دختر کم‏توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان‏شناسی افراد استثنایی، 2 (5)، 1-19.
زمانی، بی‏بی عشرت؛ سعیدی، ذوالفقار و عابدی، احمد. (1390). اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه‏ای‏ها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان. رویکردهای نوین آموزشی: دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه اصفهان، 6(2)، 1-22.
گنجی، حمزه. (1392). ارزشیابی شخصیت. تهران: ساوالان.
مرادی، رحیم. (1392). تأثیر آموزش چندرسانه‏ای بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
موسی‏پور، سعید و امیری، فاطمه. (1393). ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی. فصلنامه روان‏شناسی افراد استثنایی، 4(1)، 83-103.
میلر. جی. پی. (1998). نظریه‏های برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی، (1391). تهران: سمت.
علی نادی، محمد و سجادیان، ایلناز. (1385). هنجاریابی مقیاس سنجش خودراهبری در یادگیری، در مورد دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏های شهر اصفهان. نوآوری‏های آموزشی، 5(4)، 111-134.
مرادی، رحیم؛ شریفی درآمدی، پرویز و زارعی زوارکی، اسماعیل. (1392). تأثیر چندرسانه‏ای آموزشی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(1)، 5-22
وستوود، پیتر. (بی‏تا). آموزش‏وپرورش دانش‏آموزان با نیازهای ویژه. ترجمه قربان همتی علمدارلو و ستاره شجاعی. (1391). تهران: آوای نور.
وستوود، پیتر. (بی‏تا). آموزش‏وپرورش کودکان با نیازهای ویژه. ترجمه شاهرخ مکوندحسینی. (1389)، تهران: رشد.
هالاهان، د. پ.، و کافمن، ج. ا. (بی‏تا). کودکان استثنایی: زمینه تعلیم و تربیت ویژه. ترجمه مجتبی جوادیان. (1378)، مشهد: به نشر.
یوسفی، علی‏رضا و گردان‏شکن، مریم. (1386). مروری بر توسعه یادگیری خودراهبر. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه‏نامه توسعه آموزش)، 10(5)، 776-783.
Andresen, B. B., & Brink, K. (2013). Multimedia in Education. Moscow: UNESCO.
Avcioglu, H. (2012). The Effectiveness of the Instructional Programs Based on Self-Management Strategies in Acquisition of Social Skills by the Children with Intellectual Disabilities. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 345-351.
Blood, E., & W. Johnson, J. (2011). Using an iPod Touch to Teach Social and SelfManagement Skills to an Elementary Student. EDUCATION AND TREATMENT OF CHILDREN, 34(3), 299-322.
Boyle, J. R. (1996). The effects of a cognitive mapping strategy on the literal and inferential comprehension of students with mild disabilities. Learning Disability Quarterly, 19(2), 86-98.
Davies, D. K., Stock, S. E., & Wehmeyer, M. L. (2002). Enhancing independent time-management skills of individuals with mental retardation using a palmtop personal computer. Mental Retardation, 40(5), 358-365.‏
Davies, D. K., Stock, S. E., & Wehmeyer, M. L. (2002). Enhancing independent task performance for individuals with mental retardation through use of a handheld self-directed visual and audio prompting system. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37(2), 209-21.
Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse education today, 21(7), 516-525.
Hoppe, S. E. (2004). Improving transition behavior in students with disabilities using a multimedia personal development program: check and connect. TechTrends, 48(6), 43-46.
Hughes, C. A., Korinek, L., & Gorman, J. (1991). Self-management for students with mental retardation in public school settings: A research review. Education and Training in Mental Retardation, 271-291.
Nantz, k., & Klaf, s. (2012). Putting the Spotlight on Learning: Cultivating Self-Directed Learners by Design. The 9th Annual Teaching Professor Conference Washington, D.C. June 3, 2012.
Reis, M. G. A. D., Cabral, L., Peres, E., Bessa, M., Valente, A., Morais, R., & Reis, M. J. C. S. (2010). Using Information Technology Based Exercises in Primary Mathematics Teaching of Children with Cerebral Palsy and Mental Retardation: A Case Study. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(3), 106-118.
Singh, Y. P., & Agarwal, A. (2007). Teaching Mathematics to Children with Mental Retardation using Computer Games. Educationia Confab, 2(1). 44-58.
Shannon, S. V. (2008). Using metacognitive strategies and learning styles to create self-directed learners. Institute for Learning Styles Journal, 1(1), 14-28.‏
Stubbé, H. E. & Theunissen, N. C. M. (2008). Self-directed adult learning in a ubiquitous learning environment: a meta-review. Proceedings - 4th EduMedia Conference 2008 Special track -Technology Support for Self-Organised Learners (TSSOL08), Salzburg, Austria, 2. & 3.of June 2008.
Tjus, T., Heimann, M., & Nelson, K. E. (2001). Interaction patterns between children and their teachers when using a specific multimedia and communication strategy observations from children with autism and mixed intellectual disabilities. Autism, 5(2), 175-187.
Webber, J., Scheuermann, B., McCall, C., & Coleman, M. (1993). Research on self-monitoring as a behavior management technique in special education classrooms a descriptive review. Remedial and Special Education, 14(2), 38-56.