تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

3 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

4 دکتری آموزش عالی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی بر پایه رویکرد پدیدارشناسی توصیفی یا همان تجربه زیست‌شده بود. جامعه پژوهش شامل کلیه مربیان پیش‌دبستانی شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و پس از انجام هفت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق، اشباع داده‌ها حاصل شد. متن حاصل از مصاحبه‌ها با روش هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل شد. یافته‌های این مطالعه نشان‌دهنده 60 واحد معنایی حمایت‌کننده بود که در قالب چهار زیرمضمون (سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی) و دو مضمون اصلی (فرصت‌ها و آسیب‌های فضای مجازی برای سلامت کودکان) قرار گرفتند. با توجه به یافته‌های این پژوهش مشخص شد که آسیب‌های فضای مجازی برای سلامت کودکان بیش از فرصت‌های آن است. همچنین، فضای مجازی نتوانسته است برای سلامت معنوی کودکان فرصت مناسبی را فراهم آورد. همچنین، فضای مجازی نتوانسته است برای سلامت معنوی کودکان فرصت مناسبی را فراهم آورد. همچنین، فضای مجازی نتوانسته است برای سلامت معنوی کودکان فرصت مناسبی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Experience of Preschool Teachers about the Impact of Cyberspace on Children's Health

نویسندگان [English]

  • Samira Ebrahimpour Koumleh 1
  • Zohreh Montazar 2
  • Maryam Safarnavadeh 3
  • Ehsan Ekradi 4
1 Islamic Azad University, Electronic Branch
2 Islamic Azad University, Electronic Branch
3 Ministry of Health
4 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the experience of preschool teachers about the impact of cyberspace on children's health. This study was a qualitative study based on a descriptive phenomenological approach or lived experience. The study population consisted of all preschool teachers in Tehran. Samples were selected using purposive sampling method and data saturation was obtained after seven in-depth semi-structured interviews. The text of the interviews was analyzed using Colaizzi's seven-step method. The findings of this study showed 60 semantic supportive units that were divided into four sub-themes (physical health, mental health, social health, and spiritual health) and two main themes (cyberspace opportunities and damages for children's health). According to the findings of this study, it is clear that cyberspace damages for children's health are more than its opportunities. Also, cyberspace has not been able to provide a good opportunity for children's spiritual health.Also, cyberspace has not been able to provide a good opportunity for children's spiritual health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • cyberspace
  • Health
  • children
  • preschool teachers