شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر موفقیت اینترنت اشیاء در آموزش با استفاده از تکنیک دلفی و AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

10.22054/jti.2020.50299.1305

چکیده

اینترنت اشیا در مباحث آموزشی کاربردهای بسیاری دارد. به کمک این فناوری دسترسی به اطلاعات آموزشی بیشتر خواهد شد. همچنین محتوای دیجیتالی به شکل ساده‌تری بین معلمان به اشتراک گذاشته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اینترنت اشیاء در آموزش ابتدائی با استفاده از تکنیک دلفی و AHP است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته با رویکرد متوالی اکتشافی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه خبره بود که بر اساس مقیاس ساعتی درجه‌بندی شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان و صاحبنظران در زمینه آموزش ابتدائی بود. از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 14 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها ار نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد که تلفنها و تبلتهای هوشمند با وزن نرمال شده 0.254 در اولویت اول قرار دارد. یادگیری تعاملی با وزن نرمال شده 0.161 در اولویت دوم قرار دارد. تحول در ارتباطات با وزن نرمال شده 0.158 در اولویت سوم قرار دارد. مدیریت ﻋﻤﻠﮑﺮد با وزن نرمال شده 0.145 در اولویت چهارم قرار دارد. شبکه‌های اجتماعی با وزن نرمال شده 0.114 در اولویت پنجم قرار دارد. کتاب‌های الکترونیکی با وزن نرمال شده 0.112 در اولویت ششم قرار دارد. اسباب‌بازی هوشمند با وزن نرمال 0.056 در اولویت هفتم قرار دارد. با توجه به نرخ ناسازگاری 0.05 در این رتبه‌بندی، بین مقایسه زوجی مدل‌ها سازگاری کامل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting IOT in Education Using Delphi and AHP

نویسندگان [English]

  • Niloufar Mortazanejad 1
  • Zahra Khodadoust 2
1 Faculty member Urmia Azad Islamic university
2 Elementary school Teacher
چکیده [English]

IOT has many applications in educational disciplines. With this technology, access to educational information will be increased. Digital content is also more easily shared between teachers and they can share information, share their knowledge and experiences with others. The main purpose of this study was to identify and rank the factors affecting the success of IoT in elementary education using Delphi and AHP techniques. The present study is applied in terms of research purpose and mixed method research through subsequent exploration in terms of research topic and questions. The data collection tool consisted of an expert questionnaire which was graded on Saati scale. The statistical population under study in this study was experts and experts in elementary education. From the snowball sampling method 14 people were selected as statistical sample. Excel software was used for data analysis. The results showed that smart phones and tablets with a normal weight of 0.254 were the first priority. Interactive learning with a normal weight of 0.161 comes second. Transforming communications with a normal weight of 0.158 is the third priority. Managing weight with a normal weight of 0.145 is the fourth priority. Social networks with a normal weight of 0.114 rank fifth. E-books with a normal weight of 0.112 are in the sixth priority. Toys with a normal weight of 0.056 are in seventh priority. Given the inconsistency rate of 0.05 in this ranking, there is complete compatibility between the pairwise comparisons of the models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Elementary Education
  • Delphi
  • Hierarchical Analysis