اثربخشی آموزش فلش کارت بر بهبود اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.22054/jti.2020.50368.1307

چکیده

یکی از شایع‌ترین اختلال‌های یادگیری در بین دانش‌آموزان، اختلال املا می‌باشد که یک سوم از تمام اختلال‌های یادگیری را به خود اختصاص داده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت‌ها بر بهبود اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد بود و نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. بدین شکل که از بین دانش‌آموزان پایه اول دبستان که بخاطر ناتوانی و ضعف در املاء، در کلاس‌های مراکز درمان و آموزش کودکان با اختلال یادگیری شرکت داشتند، 40 دانش‌آموز که در آزمون محقق ساخته اختلال در املاء، نمره 9 یا پایین‌تر کسب کرده بودند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. به دانش‌آموزان گروه آزمایش طی 14 جلسه 60 دقیقه‌ای (هفته‌ای سه جلسه) با استفاده از فلش کارت‌ها مهمترین و پرکاربردترین واژه‌ها و کلمات پایه اول دبستان آموزش داده شد. گروه کنترل با استفاده از روش مستقیم آموزش دیدند. نتایج کواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش از طریق فلش کارت، اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء را در هر دو بٌعد حافظه دیداری و مشکلات آموزشی به طور معناداری بهبود بخشیده است. بنابراین می‌توان از فلش کارت‌های مصور ادغام شده، جهت درمان اختلال نوشتن املاء دانش‌آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Flashcard Training on Improving Writing Learning Disorder in Spelling in Yazd City Primary School Students

نویسنده [English]

  • Bibi naeme abrishami zade
چکیده [English]

One of the most common learning disorders among students is spelling disorder, which accounts for one-third of all learning disorders. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of flashcard training on improving spelling learning disabilities. The study was experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study was all male elementary school students in Yazd city. The available sampling method used to select the sample. Thus, among primary school students who were enrolled in treatment and education centers for children with learning disabilities because of their spelling and learning disabilities; Spelling, 9 or lower, was selected, and replaced at random in the experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The students in the experimental group taught during the fourteen sessions, sixty minutes (three sessions a week), using flashcards, the most important and most used words and first elementary words.The control group trained using the direct method. Multivariate covariance results showed that flashcard training significantly improved written spelling impairment in first grade elementary school students in all two dimensions of visual memory, and educational problems. Therefore, integrated flashcards can be used to treat students' spelling disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Flashcards
  • Written learning disorder
  • Spelling Disorder
  • First Grade Students
احدی، ب؛ ستوده، م. ب. و حبیبی، ی. (1391). مقایسه بهزیستی روان‏شناختی و مکانیزم‏های دفاعی در دانش‏آموزان با و بدون لکنت زبان. روانشناسی مدرسه، (4) 1، 22-6.
اسکندری، ح و نوروزی، د. (1389). یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی. فصلنامه روان‏شناسی تربیتی، 6(16)، 78-102.
بیگدلی، ا؛ نجفی، م. و عبدل حسین زاده، ع. (1392). اثربخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا. ناتوانی‏های یادگیری، (2)3، 6-20.
پورعبدل، س. صبحی قراملکی، ن. و عباسی، م. (1394). نیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش‏آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. روش‏ها و مدل‏های روان‏شناختی، 20، 72-55.
جانه، م.، ابراهیمی قوام، ص. و علیزاده، ح. (1391). بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه‏ریزی، سازمان‏دهی و حافظۀ کاری در دانش‏آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران. روانشناسی افراد استثنایی، 2(5)، 21-42.
زندی، ب. (1394). روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان. تهران، انتشارات سمت.
سلیمانی شبیلو، ن. و میرنسب، م. (1397). مروری بر روش‏های درمان اختلال یادگیری خاص: دیکته نویسی در پژوهش‏های آزمایشی داخلی. پیشرفت‏های نوین در علوم رفتاری، (18) 3، 41-55.
سلیمانی، ا.، علی‏پور، م. و سلیمانی، م. (1398). بررسی سرعت پردازش اطلاعات خودکار و کنترل‏شده در دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی بر اساس آزمون استروپ. مجله شفای خاتم، 7(3)، 32-42.
شریفی، ع. ا. و داوری، ر. (1391). شیوع ناتوانی‏های یادگیری در دانش‏آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. ناتوانی‏های یادگیری، (2) 1، 76-63.
عبداللهی، س.، کیان ارثی، ف. و رحیمیان بوگر، ا. (1393). طراحی بسته آموزشی چندرسانه‏ای با تأکید بر مهارت‏های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته. ناتوانی‏های یادگیری، (3) 3، 54-38.
محمدزاده، م. و سیدی باغستان، م. (1396). اثربخشی ادراک دیداری و شنیداری بر عملکرد املاء و عزت‏نفس دانش‏آموزان دارای ناتوانی یادگیری پایه دوم ابتدایی شهرستان فردوس. سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
ناصرپور، م. (1395). آسیب‏شناسی درس املا در نظام آموزشی ابتدایی: مطالعه‏ای به روش پژوهش آمیخته. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
References
Burton, C. (2018). Effects of direct instruction flashcards and reading racetracks on sight word acquisition and maintenance for a student with autism. Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences. 311.
Conderman, G. (2018). Mnemonics across the curriculum. Naperville, IL: Illinois Council for Exceptional Children Conference.
Deuel, R. (1995). Developmental dysgraphia and motor skills disorders. Journal of Child Neurology, 10(1), 6-8.
Doman G. & Doman J. (2006). How to Teach Your Baby to Read, Square One Publishers; New York.
Gabriely, R., Tarrasch, R., Velicki, M., & Ovadia- Blechman, Z. (2020). The influence of mindfulness meditation on inattention and physiological markers of stress on students with learning disabilities and/or attention deficit hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities. 100, 103630.
Hatiningsih, N. & Adriyati, P. (2019). Implementing Flashcard to Improve the Early Reading Skill. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), vol 304, 4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities.
Jitendra, A. K., Edwards, L. L., Sacks, G., & Jacobson, L. A. (2014). What research says about vocabulary instruction for students with learning disabilities? Exceptional children70(3), 299-322.
Karande, S., Mahajan, V., & Kulkarni, M. (2009). Recollections of learning disabled adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian J Med Sci, 63(6), 382-391.
Key, M. (2006). What is Dysgraphia? Nationally Certificated School Psychologist. American Journal of Mental Retardation. 100(4), 365-373.
Maysoon, D., & Mohammed, A. (2017). The effectiveness of pictured letters mnemonics strategy in learning similar English language letters among students with learning disabilities. Curriculum and Instruction of English Language, Faculty of Education, Jeddah University, Saudi Arabia.
McNamara, G. (2012). The effectiveness of embedded picture mnemonic alphabet cards on letter recognition and letter sound knowledge. Theses and Dissertations. 302. https://rdw.rowan.edu/etd/30
Sadoski, M., & Paivio, A. (2004). A dual coding theoretical model of reading. Theoretical models and processes of reading, 5, 1329-1362.
Saleh Mahdi, H., & Gubeily, M. H. (2018). The Effect of Using Bizarre Images as Mnemonics to Enhance Vocabulary Learning. Journal of Social Studies, 24(1), 113- 135.
Scanlon, D. (2013).Specific Learning Disability and Its Newest Definition Which Is Comprehensive? Journal of Learning Disabilities, 46(1), 26-33.
Shapira-Lichter, I., Oren, N., Jacob, Y., Gruberger, M., & Hendler, T. (2013). Portraying the unique contribution of the default mode network to internally driven mnemonic processes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(13), 4950-4955.
Whitescarver, E. (2018). Effect of mnemonics on the vocabulary acquisition and retention of high school students with learning disabilities. Theses and Dissertations, Rowan University.
Wong, I., & Yeo, L. (2010). Academic Procrastinon in two Settings: Motivation correlates, Behavioeal patterns, And Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology: An International Review, 59, 361-379.
Worthen, J. B., & Hunt, R. R. (2011). Mnemonology: Mnemonics for the 21st century. New York, NY: Taylor & Francis.
Zolkifli, S. & Nurbaidura, S. (2012). Developing English Vocabulary Flashcard by Adopting Flashcard Method. Master Thesis, Universiti Teknologi PETRONAS.