تأثیر بازی آموزشی رایانه ای بر بهبود درک مفاهیم ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22054/jti.2020.50041.1302

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر بازی آموزشی رایانهای بر بهبود درک مفاهیم ریاضی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری خاص همراه با نقص ریاضی در پایه سوم ابتدائی است.طرح پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه بود. به این منظور، تعداد 23 دانشآموز دارای اختلال یادگیری ریاضی، از میان جامعه آماری 12650 نفر دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدائی شهرستان میانه، پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ریاضی کیمت(پایایی 80 تا 84/0) و آزمون هوشی ماتریسهای پیشرونده ریون(پایایی 70/0 تا 90/0)، به شیوه نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند. سپس آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش به صورت انفرادی به مدت 10 جلسه 35 دقیقهای، تحت آموزش بازی رایانهای میشا و کوشا قرار گرفتند اما گروه کنترل فقط از آموزشهای معمول مدرسه استفاده نمود. نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است. بنابراین بر مبنای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که بازی آموزشی رایانهای موجب بهبود درک مفاهیم ریاضی (مفاهیم اساسی، عملیات اساسی و کاربرد) در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص همراه با نقص در ریاضی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of computer educational game to improve understanding of mathematical concepts in students with math Specific learning disorder

نویسندگان [English]

  • Taghi Pourebrahim 1
  • Shabnam Rahmani 2
  • Morteza Rezayizade 3
  • Roholah Miri 4
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti university
3 Shahid Beheshti University
4 Shahid beheshti University
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of computer educational game on improving the understanding of mathematical concepts of students with specific learning disabilities in the third baseline. In this study, 23 students with math learning disorder were selected from the statistical population of the male and female students of the 3rd grade elementary school in the city of Mianeh (1265 people) after performing KeyMath and reiven matrix tests. They were then randomly assigned to both experimental and control groups. The experimental group was individually trained for 10 sessions of 30 minutes, under the supervision of Misha and Kousha computer games. But the control group used only regular school education. The results showed that the mean scores of the experimental group was significantly higher than the control group. So based on this study, we can conclude that educational computer games can improve the understanding of mathematical concepts (basic concepts, basic operations and function) in particular students with learning disorders associated with defects in the math.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer educational game
  • math concepts
  • math specific learning disorder