نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه روان‏شناسی، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران.

2 کارشناس ارشد جامعه‏ شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در چند دهه اخیر جهان شاهد فرصت‌های بی‌شمار اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بوده است اما، تهدیدات مدرن و متنوعی نیز مانند اعتیاد اینترنتی همگام آن رواج یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تجربه دانش‌آموزان از اعتیاد اینترنتی است. روش پژوهش نیز کیفی و برای تحلیل داده‌ها از نظریه مبنایی استفاده شده است. از جامعه آماری با 25 دانش‌آموز دوره متوسطه مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه‌گیری هدفمند و حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری بود و برای اعتبار یافته‌ها در کنار تحلیل و بازبینی مجدد کدها از صاحب نظران بیرون از تحقیق نیز استفاده شد. حاصل یافته‌ها 55 مفهوم اولیه، 9 درون مایه اصلی و هسته اصلی پژوهش یعنی "اعتیاد اینترنتی به مثابه همدردِ دردساز" بود. مضامین اصلی شناسایی شده شامل «گریز از در خود بودن»، «اختلالات سه‌گانه (جسمی- جنسی و روانی)»، «مدیریت اتصال»، «اهمال کاری نظاممند»، «واپس‌زنی نظام مدرسه»، «صمیمیت‌زدایی» و «تسهیل‌گر چند بعدی» بودند. در نهایت، مضامین اصلی در قالب مدل پنج‌گانه اشتراوس و کوربین یعنی علل اصلی، علل زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها صورت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Underlying and Contextual Causes of Internet Addiction Among Students: Presenting a Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Marjan Al Behbahani 1
  • hasan momeni 2

1 Department of psychology. Bandar Deylam Branch, islamic Azad university, Bandar Deylam. iran

2 teacher

چکیده [English]

There have been numerous Internet opportunities in all aspects of life in the last few decades, but they have been followed by modern and diverse threats, such as Internet addiction. The main purpose of this study is to identify students' experience of Internet addiction. A qualitative method was used in this study and the Grounded Theory was used for data analysis. In-depth and semi-structured interviews were conducted on 25 high school students. The sample size was also based on theoretical saturation and purposive sampling and the findings were validated by outside experts in addition to the analysis and review of the codes. The findings included 55 primary concepts and 9 main themes, namely "Internet addiction as pain-creating sympathizer". The identified main themes were self-avoidance, triple disorders (physical, sexual, and mental), connection management, systematic procrastination, school system repression, de-intimation and multi-dimensional facilitator. Finally, the main themes were formulated within the framework of Strauss and Corbin's five-fold model: underlying causes, contextual factors, intervening conditions, strategies and consequences

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • cyberspace
  • Students
  • Grounded Theory