نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش انجام فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینة تاثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان بود. از بین پژوهش های انجام شده، 16 مطالعه وارد تحلیل شدند. مطالعاتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند، از طریق سایت مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (مرکز پایان نامه‌های ایران)، و همچنین از طریق سایت‌های اینترنتی جهاد دانشگاهی، مگ‌ایران، ابسکو، ساینس‌دایرکت، سیج، جی‌استور، امرالد، اسپرینگر و وایلی-بلک‌ول گردآوری شدند. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج مطالعات، داده‌ها با استفاده از نرم افزار Meta-analysis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد یادگیری معکوس بر انگیزه تحصیلی یادگیرندگان تأثیر معناداری دارد (اندازه اثر 157/0). همچنین یادگیری معکوس بر درگیرسازی یادگیرندگان تأثیر معناداری دارد (اندازه اثر 123/0). به طور کلی می‌توان گفت یادگیری معکوس منجر به افزایش درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت یادگیری معکوس منجر به افزایش درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت یادگیری معکوس منجر به افزایش درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the effect of flipped learning on students' academic engagement and motivation

نویسندگان [English]

  • Akbar Momeni rad 1
  • Maryam Pourjamshidi 2
  • Javad Afshar 3

1 Assistant Professor, ducational Technology Dept.,Bu-Ali Sina niversity, Hamedan, Iran

2 Assistant Professor, Educational Technology Dept.,Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 M.A. in Educational Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to perform a meta-analysis on the studies conducted in the field of the effect of reverse learning on the engagement and academic motivation of learners. Among the conducted researches, 16 studies were included in the analysis. The studies that were used in this research were obtained through the website of the Iran Scientific Documentation Center (Thesis Center of Iran), as well as through the websites of Academic Jihad, Mag Iran, Absco, Science Direct, and Sage. , G-Stor, Emerald, Springer and Wiley-Blackwell were collected. After checking the inclusion and exclusion criteria of the studies, the data were analyzed using Meta-analysis software. The findings showed that reverse learning has a significant effect on students' academic motivation (effect size 0.157). Also, reverse learning has a significant effect on the engagement of learners (effect size 0.123). In general, it can be said that reverse learning leads to an increase in students' academic engagement and motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse learning
  • engagement
  • academic motivation
  • meta-analysis