نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، عالمه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه های آموزشی دوره ی پیش دبستان شبکه هفت سیما در دوران همه گیری کرونا انجام شد. این پژوهش با توجه به ماهیت خود از نوع کاربردی و از گونه تحقیق توصیفی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع کمی است. محقق در این تحقیق با روش تحلیل محتوا با شیوه تحلیلی-توصیفی به آسیب شناسی برنامه های آموزشی دوره پیش دبستان شبکه هفت سیماپرداخته است جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل تمامی برنامه های آموزشی دوره پیش دبستان شبکه هفت سیما درمدرسه تلویزیونی سال تحصیلی 1400-99 13است و نمونه با روش غیر تصادفی هدفمند از بین برنامه هایی که مختص حوزه تربیت علمی حرفه ای و تربیت اخلاقی-اجتماعیو تربیت اخلاقی-اجتماعی-حرفه ای بودند انتخاب شدند. . ابزار این پژوهش، چک لیست طراحی شده با توجه یه معیار های راهنمای برنامه جامع تربیت و یادگیری پیش دبستان(1400) می باشد .اعتبار این چک لیست با کمک آلفای کرونباخ 7/0 و روایی آن با کمک نظر صاحبنظران سنجیده شد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که حوزه‌ی تفکر با میانگین 4.49 بیشترین میزان تطابق و پس از آن حوزه‌ی هویت با میانگین 3.83 و حوزه‌ی زبانی با میانگین 3.58 کمترین میزان تطابق با معیار های راهنمای برنامه جامع تربیت و یادگیری پیش دبستان را دارند. هم چنین بررسیها نشان داد که محتوای برنامههای آموزشی دوره پیش دبستان شبکه هفت سیما در مولفههای تدوین اهداف آموزشی، اهداف جزئی، دقت و عدم تناقض با آسیب هایی همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Instructional Pre-school Program on 7th Iran Television Channel during covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Hanieh Naderi 1
  • Mahdi Vahedi 2
  • fatemeh jafarkhani 2

1 M.A. in Educational Psychology, Allame Tababaee university, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Educational Psychology Dept., Allame Tababaee university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Educational television is not a new phenomenon, it played more prominent role in the time of COVID-19 pandemic, contributing significantly to advancing the educational goals of learners. The objective of this study is to analyze the educational programs of (IRIB) Amoozesh or TV 7 for preschool learners. The evaluation form of TV programs for total population (2009) was obtained by reviewing the related literature. Then a checklist was developed according to the criteria of the comprehensive pre-school education and learning plan to answer the research question, what are the problems of the educational programs broadcast by TV7 for preschool learners? The population of this study includes all the educational programs of TV 7 for preschool learners on the TV school of the academic year 2021-2022 and the sample includes programs in the field of scientific,, social and identity area. The sampled programs were analyzed using the content analysis and checklist as the instrument to answer the research question, what are the problems of the educational programs broadcast by TV7 for preschool learners? The research data indicated that “thinking” with an average of 4.49 was the most consistent field with the criteria of the comprehensive pre-school plan, and “identity” with an average of 3.83, and “language” with an average of 3.58 were the least consistent fields with the criteria of the plan. Moreover, this study indicated that the content of TV 7 educational programs for preschool learners has problems in the components of formulating educational goals, partial goals, accuracy, and non-contradiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Production of Instructional program"
  • "Instructional Television"
  • " Content
  • Pre-school Period"
  • "New Instructional Medium"