نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه ریاضی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه مداخله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ریاضی بود.
روش‌: این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ نحوه جمع‎آوری اطلاعات و داده‏ها، آزمایشی، از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل؛ و از نظر ماهیت داده‌ها، کمی بود. جامعه آماری پژوهش، دبیران ریاضیِ دانش‌آموخته شده از دانشگاه فرهنگیان؛ و نیز مدیران مدارسی بودند که این دبیران در آن حضور داشتند. نمونه آماری، 30 نفر از دبیران ریاضی در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. از این تعداد، 15 نفر به‌صورت روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در گروه آزمایش؛ و نیز 15 نفر، به همین روش در گروه کنترل قرار گرفت. گروه کنترل، روش سنتی خود را ادامه داد؛ ولی، گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه و در هر جلسه 2 ساعت، برنامه مداخله آموزش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ریاضی دریافت کرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر، شاخص‌های آمار توصیفی، از آزمون شاپیرو-ویلک، آزمون همگنی شیب رگرسیون، آزمون ام‌باکس، آزمون لِون، آزمون‌ تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، برنامه مداخله آموزش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ریاضی از اثربخشی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری می‌شود، جهت اثربخشی عملکرد معلمان ریاضی؛ نهاد آموزش و پرورش باید در جهت اجرای برنامه مداخله آموزش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بردارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of The Intervention Program of Using Information and Communication Technology in Teaching Mathematics

نویسندگان [English]

  • Ahmad Gohari Asl 1
  • Ali iranmanesh 2
  • Abolfazl tehranian 1
  • Ahmad shahvarani Semnani 1

1 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

2 Department of Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran;

چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the intervention program of using information and communication technology in mathematics teaching.
Methods: This research, in terms of purpose, is applied; In terms of how to collect information and data, experimental, semi-experimental, with a pre-test-post-test plan with a control group; And in terms of the nature of the data, it was quantitative. The statistical population of the research is mathematics teachers educated at Farhangian University; and there were also the principals of the schools where these teachers were present. The statistical sample was 30 mathematics teachers in the academic year 2021-2022. Using a non-random sampling method, 15 individuals were placed in the experimental group, while 15 individuals were placed in the control group in the same manner. The control group continued its traditional method; however, the experimental group received an intervention program for the use of information and communication technology in teaching mathematics for 8 sessions and 2 hours with each session. In addition to descriptive statistics, Shapiro-Wilk test, regression slope homogeneity test, Mbox test, Levon test, multivariate covariance analysis (MANCOVA) test and Bonferroni post hoc test were used for data analysis.
Findings:The findings of the research showed that the intervention program for teaching the use of information and communication technology in mathematics teaching is effective.
Conclusion:It is concluded, for the effectiveness of mathematics teachers' performance; the institution of education should take steps towards the implementation of the intervention program for the use of information and communication technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Information and communication technology
  • intervention program
  • Mathematics teachers
  • Mathematics lesson