نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف کاربست وب‌کوئست در یادگیری زبان انگلیسی با یکارگیری روش مرور سیستماتیک سندلوفسکی و باروسو انجام شد. این مطالعه حاصل 10 سال بررسی مطالعات در فاصله سال‌های 2013-2023 در زمینه تحقیقات کاربست وب‌کوئست در یادگیری زبان انگلیسی بود. کلیدواژه‌های کاربردی مورد استفاده در این تحقیق شامل: «وب‌کوئست و یادگیری زبان انگلیسی» و نیز «وب‌کوئست و آموزش زبان انگلیسی» بود که در پایگاه‌های Sciencedirect, Tylor & Francis, Google scholar, Sage, Irandoc, Magiran, ensani.ir مورد جستجو قرار گرفت. در بررسی اولیه 227 سند شناسایی گردید که در گام اولیه غربالگری بر اساس دستورالعمل پریسما و با بکارگیری از چک لیست سیاهه رفتار کسپ حدود 64 مطالعه مرتبط حاصل شد؛ سرانجام در گام دوم غربالگری، با بررسی متن کامل اسناد مدنظر و ارزیابی این اسناد حدود 17 سند وارد چرخه پردازش مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل این اسناد بر 21 محور پایه و 5 مقوله سازمان‌دهنده فرعی تاکید داشت که از میان 21 مضمون شناسایی شده، مقوله‌های «یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اثربخشی وب‌کوئست در مهارت‌های نوشتاری» و «اثربخشی وب‌کوئست در مهارت‌های خوانداری» بیشترین درصد حوزه تفوق موضوعی را از آن خود نمودند. محقق این محورهای پایه را در یک فرایند ساخت و پرداخت مفهومی با استفاده از کدگذاری نظام‌مند اشتراوس و کوربین در پنج بخش "مهارت‌های یادگیری زبان انگلیسی" ، "جنبه‌های کارکردی یادگیری زبان انگلیسی" ، "جنبه‌های تاکتیکی یادگیری زبان انگلیسی" ، "مهارت‌های شناختی" و "عوامل نظری" حول پدیده اصلی پژوهش یعنی کاربست وب‌کوئست در یادگیری زبان انگلیسی سازماندهی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A systematic review of Application of WebQuest in learning English

نویسندگان [English]

  • Erfan Aslanyan rad 1
  • Mostafa Ghaderi 2

1 Master's student of Curriculum Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Allame tabatabaie univercity

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of the application WebQuest in learning English by using Sandlovsky and Barroso's systematic review method. This study was the result of a 10-year review of studies between 2013-2023 in the field of research on the application of WebQuest in learning English. The Practical keywords used in this research included: "Webquest and English language learning" and "Webquest and English language teaching" which were searched in Sciencedirect, Tylor & Francis & … databases. In the initial review, 227 documents were identified, and in the first step of the screening based on the PRISMA guidelines and using the CASP behavior checklist, about 64 related studies were obtained; Finally, in the second step, by checking the full text of the considered documents and evaluating these documents, about 17 documents entered the study processing cycle. The analysis of these documents emphasized on 21 basic axes and 5 sub-organizing categories, among the 21 identified themes, the categories "Learning based on information and communication technology", "Effectiveness of webquest in writing skills" and " "Effectiveness of webquest in reading skills" obtained the highest percentage of subject superiority. The researcher developed these basic axes in a process of conceptual construction and payment using the systematic coding of Strauss and Corbin in five sections "English language learning skills", "functional aspects of English language learning", "tactical aspects of English language learning", "cognitive skills" & "theoretical factors" and organized around the main phenomenon of the research, i.e. the application of webquest in English language learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Webquest
  • Learning English
  • Teaching English
  • Systematic review