نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرائی، دانشگاه پیام نور ساری، شهر ساری، ایران

4 عضو هیات علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیان، شهر شیراز، ایران

5 کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران

6 دانشجو کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران

چکیده

چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی کاربردهای هوش‌‌مصنوعی در آموزش عمومی با رویکرد مرور ارزیابانه بود.
روش و ابزار: این پژوهش کیفی از نوع سنتزپژوهی بوده که با روش مرور ارزیابانه بر مبنای چارچوب روش‌شناختی پنج مرحله‌ای امالی و آرکسی انجام شده است. تیم سنتزپژوهی متشکل از سه نفر متخصص برنامه‌ریزی درسی، یک نفر مسلط به روش پژوهش سنتزپژوهی و یک نفر متخصص جست‌و‌جو در پایگاه‌های اطلاعاتی بود. 52 منبع پژوهشی مرتبط با معیارهای پذیرش شامل مقالات با موضوعات بررسی سیستماتیک هوش مصنوعی در آموزش، چگونگی نقش هوش مصنوعی در تولید، تقویت آموزش و یادگیری در حال و آینده و تاثیر هوش مصنوعی در تسهیل و تسریع آموزش و یادگیری مبنای تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتیجه آن استخراج سه مضمون سازمان دهنده نقش هوش مصنوعی در یادگیری، نقش هوش مصنوعی در تدریس و نقش هوش مصنوعی در ارزشیابی آموزشی است. اعتبار داده‌ها با استفاده از سه تکنیک‌ اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری و هم‌سوسازی داده‌ها و اعتماد به داده‌ها با هدایت دقیق جریان جمع‌آوری اطلاعات و هم‌سوسازی پژوهش‌گران تائید شد.
نتایج: به طور کلی یافته‌های این مقاله نشان داد که هوش مصنوعی در صورت کاربرد درست و مسئولانه، با برخورداری از مزیت داده‌محوری و ایجاد زمینه وسیع و نامحدود آموزش باعث یادگیری اثربخش می‌شود. همچنین مسیر بالقوه سیستم‌های گفت‌وگوی انسان و ماشین در آینده را ترسیم کرده و بینشی عمیق از اهداف و عملکرد‌های آموزشی و یادگیری آتی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An evaluative review of the use of artificial intelligence in public education

نویسندگان [English]

 • mehdi mohammadi 1
 • reza naserijahromi 2
 • ensiyeh esnaashari 3
 • majid kowsari 4
 • solmaz khademi 2
 • sedigheh shadi 5
 • hadis noorani zadeh 6

1 Faculty Member, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 M.A, executive management, Payam Noor Sari University, Sari city, Iran

4 Member of the academic staff, Department of Management and Curriculum Planning, Farhangian University, Shiraz, Iran

5 M.A., student of Curriculum Development Shiraz University, Shiraz, Iran.

6 M.A Student, Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Purpose: It was an evaluative review of the use of artificial intelligence in general education.
Method and tools: This is a qualitative research of the synthesis type, which was carried out with an evaluative review method based on the five-step methodological framework of Amali and Arxi. The synthesis research team consisted of three lesson planning specialists, one person proficient in the synthesis research method, and one expert in searching databases. 52 research sources related to acceptance criteria, including articles on the systematic review of artificial intelligence in education, how artificial intelligence plays a role in production, strengthening education and learning in the present and future, and the impact of artificial intelligence in facilitating and accelerating education and learning, were used as the basis of analysis
Findings: The result is the extraction of three themes organizing the role of artificial intelligence in learning, the role of artificial intelligence in teaching and the role of artificial intelligence in educational evaluation. The validity of the data was confirmed by using the three techniques of reliability, transferability and alignment of data and trust in data by carefully guiding the flow of information collection and alignment of researchers.
Results: In general, the findings of this article showed that artificial intelligence, if used correctly and responsibly, with the advantage of being data-oriented and creating a vast and unlimited field of education, causes effective learning. It also outlines the potential path of human-machine dialogue systems in the future and shows a deep insight into future educational and

کلیدواژه‌ها [English]

 • evaluative review
 • education. evaluative review
 • artificial intelligence
 • education