نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم

2 استادیار دانشگاه خوارزمی. گروه تکنولوژی آموزشی

3 استادیار گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

4 استاد مدعو، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر روش انیمیشن داستانی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری درس فارسی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهرستان دامغان بود که از بین آها تعداد 30 نفر با توجه به ملاکهای ورود و خروج از طریق نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون مقیاس انگیزش یادگیری علم توان، چین و شی (2005) و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری درس فارسی را تکمیل کردند و در طول فرایند مداخله گروه آزمایش روش انیمیشن داستانی طی دو ماه در 8 1جلسه 30 دقیقه ای دریافت و گروه گواه آموزش معمول روزانه را دریافت کردند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss.24 و آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد گروه دریافت کننده روش انیمیشن داستانی در مرحله پس آزمون نسبت به گروه گواه افزایش معناداری در انگیزش و یادگیری درس فارسی نشان دادندبدین معنا که استفاده از انیمیشن داستانی در بهبود انگیزش تحصیلی و یادگیری مؤثر بوده است(05/0> p ) . براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که روش انیمیشن داستانی منجر به بهبود انگیزه و یادگیری درس فارسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of story animation method on academic motivation and Persian learning of primary school students

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Khademiyan vamerzani 1
  • yusef mahdavi nasab 2
  • Nasrin Mohamadhasani 3
  • seyed saeed torabi 4

1 Teacher

2 kharazmi university.department Educational technology

3 Assistant professor of educational technology department Faculty of Psychology and Educational Sciences

4 invited Professor, Department of educational psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The current research‌was conducted with the aim of the effect of story animation method on the academic motivation and learning of Persian lessons of primary school students.The present research method It was a quasi-experiment with a pre-test,post-test design with a control group.The statistical population of the present study included all ‌first grade female students of Damghan city, of which 30 were included in the study according to the entry and exit criteria through available sampling.To the face by accident At two groups the experiment And Witnesses (15 people in each group) were included.The participants in the pre- ‌test and post- ‌test phases of the Science of Power learning motivation scale, china And object (2005)and completed the questionnaire made by the researcher to learn Persian lesson and during the intervention process, the experimental group received the story animation method during two months in 18 30- minute sessions and the control group received regular daily training.To analyze the data from the software spss.24 And Univariate analysis of covariance test used.The results showed that the group receiving the story animation method had a significant increase in the post-test compared to the control group Motivation and learning Persian lesson They showed it It means that the use of story animation has been effective in improving academic motivation and learning (p<0.05).Based on the findings ‌of the present research, it can be said that the story animation method leads to improving the motivation and learning of the Persian lesson of the first grade elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Story animation
  • academic motivation
  • learning
  • elementary