نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مسلکی دانشگاه تعلیم و تربیت کابل

2 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تدوین الگوی تضمین کیفیت برای آموزش عالی افغانستان با تمرکز بر نقش فناوری‌های نوین بود. در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار‌یافته بوده و تا رسیدن به اشباع نظری با 16 تن از اعضای کمیته‌های تضمین کیفیت دانشگاه‌های دولتی شهر کابل مصاحبه عمیق انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و افراد به روش گلوله برفی انتخاب شد. بر اساس تحلیل یافته‌ها 487 کد اولیه، 187 مفهوم و 31 مقوله فرعی در مرحله کد‌گذاری باز شناسایی گردید، سپس در مرحله کد‌گذاری محوری ، مقوله‌های فرعی و مفاهیم باهم ارتباط داده شد و درنهایت کد‌گذاری گزینشی در قالب الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین انجام شد. مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری، رقابت‌پذیری، تحول علوم انسانی، بومی‌سازی، عوامل اقتصادی و تضمین کیفیت فرایند ارزشیابی به‌عنوان عوامل علّی ؛ ساختار اهداف و برنامه آموزشی، ظرفیت اعضای هیئت‌علمی، توانایی دانشجویان، فضای حاکم دانشگاه و تجهیزات ذیل شرایط زمینه‌ای ؛ کمبود منابع مالی، منابع مطالعاتی، بروکراسی اداری، وضعیت استاد/دانشجو، فناوری اطلاعات و الگوی بومی تضمین کیفیت به حیث عوامل مداخله‌گر ؛ ارزشیابی مستمر، برنامه‌ریزی درسی، توانمند‌سازی اعضای هیئت‌علمی، ارتباطات مؤثر، تحکیم روابط دانشگاه با جامعه و صنعت به‌مثابه راهبردها و پیامد‌های فردی، سازمانی و فراسازمانی به‌عنوان پیامد‌ها طبقه‌بندی شدند. درنهایت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که موضوع تضمین کیفیت در آموزش عالی افغانستان بستگی به موجودیت افراد متخصص، تخصیص منابع موردنیاز، حمایت هیئت رهبری و میزان استقلال دانشگاه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In Search of Developing Quality Assurance Model for Afghanistan Higher Education with Focus on the Role of Innovative Technologies

نویسندگان [English]

  • Allah Mohammad Behzad 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Saeed Ghiasi Nodooshan 3
  • Ali Khorsandi Taskoh 3
  • samad borzooian 3

1 Lecturer of Kabul Education University

2 Allameh Tabataba'i University

3 Department of Educational Administration & Planning, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

This research aimed to develop a quality assurance model for higher education in Afghanistan with a focus on the role of innovative technologies. A qualitative method was employed based on a grounded theory approach in this research. Data collection tool included semi-structured interviews, and in-depth interviews were conducted with 16 members of quality assurance committees of public universities in Kabul city until theoretical saturation was reached. Purposeful sampling method was employed, and individuals were selected using snowball sampling method. Based on the findings, 487 initial codes, 187 concepts, and 30 sub-categories were identified in the coding stage. Then, in the axial coding stage, sub-categories and concepts were related to each other, and finally, selective coding was conducted following Strauss and Corbin’s paradigmatic pattern. The components of accountability, competitiveness, transformation of humanities, indigenization, economic factors, and quality assurance process of evaluation were identified as causal conditions; goal structure and educational program, faculties capacity, student capabilities, university environment, and infrastructure were identified as contextual conditions; and scarcity of financial resources, study resources, administrative bureaucracy, faculty/student situation, information technology, and indigenous quality assurance model were identified as intervening conditions. Continuous assessment, curriculum planning, faculty empowerment, effective communication, strengthening university-community and industry relations were categorized as strategies, and individual, organizational, and extra-organizational outcomes were classified as Consequences. Ultimately, the results of this research indicated that quality assurance in higher education in Afghanistan depends on the existence of specialized individuals, allocation of necessary resources, leadership support, and the level of independence of universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Quality Assurance
  • Higher Education of Afghanistan
  • Innovative Technologies