نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه اراک

3 کارشناس ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی راهبرد یادگیری فعال مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی در درس علوم تجربی انجام شده است. روش پژوهش بر اساس ماهیت شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 402-1401 بود. برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 36 نفر از دانش‌آموزان پایه ششم دوره دوم ابتدایی دبستان حضرت رقیه شهرستان دره شهر انتخاب و سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی در قالب گروه‌های آزمایشی (18 نفر) و گواه (18 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی اشتیاق تحصیلی فردریکز(2004) استفاده شد. گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از راهبرد تدریس فعال مبنی بر فناوری آموزش دیدند و گروه کنترل به شیوه معمول آموزش دیدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شده است. نتایج نشان داد که راهبرد تدریس فعال مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی دارد. با توجه به نتایج این پژوهش در خصوص اثربخشی راهبرد تدریس فعال مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ، پیشنهاد می شود این راهبرد در دستور کار معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Technology Enabled Active Learning strategy on Academy Engagement of Elementary Students

نویسندگان [English]

  • Rahim Moradi 1
  • Bahman Yasbolaghi Sharahi 2
  • Vida Beiranvandi 3

1 Allameh Tabataba'i University

2 Faculty Member at Arak University

3 Master's degree, Educational technology , Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of technology-based teaching strategy on the academic engagement of the sixth grade elementary school students in the course of experimental sciences. The research method was based on quasi-experimental nature with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population of the research included all sixth grade female students of the elementary school in Dere Shahr city in the academic year of 2022-2023. To select the sample size from the convenience sampling method, 36 students of the sixth grade of the second period of Elementary School in Dere Shahr City were selected and then the selected sample was randomly assigned into experimental groups (18 people) and control groups (18 people). Fredericks (2004) educational enthusiasm questionnaire were used to collect data on academic engagement. The experimental group was trained using the active teaching strategy based on technology during eight sessions, and the control group was trained in the usual way. To analyze the data, statistical methods have been used at two descriptive levels (central and dispersion indices) and inferential (covariance analysis). The results showed that the technology-based teaching strategy had a significant effect on students' academic engagement. According to the results of this research regarding the effectiveness of the technology-based teaching strategy on the academic engagementof elementary school students, it is suggested that this strategy be included in the agenda of the Deputy of Elementary Education of the Ministry of Education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Technology Enabled
  • Active Learning strategy
  • Academy engagement