تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهرستان قائم‌شهر انجام گرفت. جامعه پژوهش را دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان قائم‌شهر در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 6263 نفر که در 42 مدرسه مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. از میان مدارس مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک مدرسه و در آن دو کلاس پایه دوم به روش تصادفی ساده به‌عنوان گروه‌های آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه خودکارآمدی ماتیاس جروسلم و رالف شوارز و نظامی بود که جهت پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. ابتدا از دانش‌آموزان پیش‌آزمون گرفته شد و سپس، محتوای درسی در طول نیمه اول سال تحصیلی و طی 8 هفته در کنار استفاده از شبکه اجتماعی و همچنین به روش سنتی به ترتیب برای کلاس‌های گروه آزمایش و کنترل ارائه گردید. پس از آموزش، هر دو گروه ازنظر میزان خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون پیگیری دو ماه از آموزش به عمل آمد. تجزیه‌وتحلیل نتایج تحقیق با استفاده از اندازه‌گیری مکرر نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری در خودکارآمدی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد (001/0 P ). گروه آزمایش بعد از دو ماه پس از آموزش برتری خود را حفظ کردند. نتایج پژوهش، بیانگر تأثیر مثبت استفاده از یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Blended learning-Based Social Networks on Second Year High School Students’ Self-efficacy in Math

نویسندگان [English]

  • Monireh Movahedi 1
  • Mohammad Sadegh Esmaeilifar 2
  • Nadiya Gholamipour 3
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of Blended learning-Based Social Networks on female second-year high school students’ self-efficacy in math in Gha’emshahr. The population of study consisted of 6263 female second-year high school students in Gha’emshahr. They were studying in 42 schools in 93-94 school year. Out of schools with ICT facilities, one school was randomly selected, then two second grade classes were selected as experimental and control groups. Matius et al’s Self-efficacy questionnaire was used to gather required information on self-efficacy. It was used as a pre-test, survey and post-test instrument in both control and experimental group. First pre-test was administered. Then, during 8 weeks of first term of school year, educational contents were taught using social networks and traditional methods for experimental and control groups, respectively. After training, both groups were assessed in terms of their self-efficacy. Survey test was administered two months after training. Using frequent assessments, the results revealed that there was a significance difference in the self-efficacy of experimental and control groups (P≥./001). Experimental group continued their superiority in self-efficacy two months after training. Research results demonstrated the positive effect of Blended learning-Based Social Networks on self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended learning
  • Social networks
  • self-efficacy
  • Mathematics Education
  • ICT