تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین میزان تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان صورت پذیرفت. روش تحقیق شبه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه‌ تحقیق کلیه فراگیران زبان انگلیسی در رده سنی 14 تا 18 سال آموزشگاه‌های زبان انگلیسی شهرستان ساری بوده است. حجم نمونه برای این پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش، 30 نفر درنظرگرفته شده است. 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر نیز در گروه آزمایش حضور داشتند. انتخاب این حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری هدفمند بوده است. به دانش‌آموزان گروه آزمایش از طریق روش‌های آموزش معمولی و شبکه اجتماعی مجازی اسکایپ و به دانش‌آموزان گروه کنترل به‌صورت روش‌های آموزشی معمولی و بدون استفاده از شبکه اجتماعی مجازی آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات از سؤالات استاندارد کتاب مربوطه استفاده شد. به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش‌های استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیری، آزمون لوین، تحلیل کوواریانس و آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که آموزش از طریق شبکه اجتماعی مجازی اسکایپ بر میزان یادگیری سه مهارت شنیداری، گفتاری و درک مطلب دانش‌آموزان تأثیر مثبت داشته است و درواقع نتایج حاصله وجود تفاوت معنی‌داری را در استفاده از شبکه اجتماعی مجازی نسبت به آموزش از طریق روش‌های سنتی و معمول در یادگیری این سه مهارت زبانی تأیید کرد؛ اما در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مهارت نوشتاری دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری ملاحظه نشد. درمجموع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر میزان یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان تأثیر معنی‌داری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Virtual Social Networks Usage on the Students' English Language Learning

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zaraii Zavaraki 1
  • Hamidreza Ghorbani 2
چکیده [English]

This research occurred to determine the effect of virtual social networks usage on the students' English language learning. The method of research is Quasi-experimental and the pre-test and post-test with the control group was used. The research community includes all English language students between 14-18 years old of Sari English language institutes. The sample size of this research is 30 students. We divided them in two groups. There were 15 students in control group and 15 students in experimental group. The selection of this sample size was done by purposive sampling. We taught to experimental group by using Skype as a virtual social network and taught to control group commonly and without virtual social network. We used the standard questions of Interchange book for collecting the information. The experts have confirmed the validity and its reliability has been proved by the applying of test-retest method. To evaluate the research hypothesis the multivariate analysis of covariance has been used. This research finding showed that teaching by virtual social networks has a considerable positive effect on three language skills: listening, speaking and reading. As the tests have been conducted, the experimental group students achieved better scores. However, there was not any significant difference about the effect of virtual social networks on writing skill. Generally, using of virtual social network has a significant effect on students' English language learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Skype
  • Web Based Enrichment Learning
  • English Language Learning
  • English Language Skills