میزان و نحوه استفاده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان پردیس هاشمی نژاد، مشهد

2 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس هاشمی نژاد، مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش آشنایی با وضعیت موجود و میزان و نحوه استفاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان مشهد از شبکه‌های اجتماعی مجازی بود. جامعه آماری، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد بوده و نمونه 230 دانشجوی دوره کارشناسی در گروه‌های مختلف آموزشی در پردیس شهید هاشمی نژاد است که از طریق جدول حجم نمونه مورگان و متناسب با حجم جامعه انتخاب شده‌اند. این تحقیق از نوع توصیفی است با هدف دستیابی به میزان و نحوه استفاده افراد از شبکه‌های اجتماعی مجازی که به روش پیمایشی اجرا گردیده و از نظر جمع‌آوری  اطلاعات  روش کمی-کیفی مدنظر بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی پرسشنامه از طریق تحلیل محتوا و اعتبار آن از طریق باز آزمایی به دست آمده است. یافته‌های تحقیق نشان داد 4/67% پاسخ‌دهندگان بیان کرده‌اند که رایگان بودن شبکه‌های مجازی باعث ماندگاری آن‌ها در این شبکه‌ها می‌شود. 30% از دانشجویان صرفاً در یک شبکه اجتماعی، 20% در دو و 16% در سه شبکه عضویت دارند. هدف عمده استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز به ترتیب اولویت در نمونه موردبررسی 51% پر کردن اوقات فراغت، 13% تبادل اطلاعات، 9% برقراری ارتباط با دیگران و 2% به پیشنهاد عضویت دوستان بوده است. بر اساس این یافته‌ها توجه به شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بستری برای یادگیری و کسب شایستگی‌های لازم معلمی باید در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Amount and Method of Using Virtual Social Networks among Farhangian University Students

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Kazemi 1
  • Najmeh Soulati 2
  • Maryam Talebdoost 2
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to identify the existing status on the amount and method of using virtual social networks among Farhangian instructors and university students. The population of this study consisted of university students at Shahid Hasheminezhad Pardis Farhangian University of different fields. For the sample of this study, 230 freshman undergraduate students were selected using Morgan sample size table according to the comprehensive population size. This study is descriptive research in order to determine the amount and method of using virtual social networks through survey. Qualitative-quantitative method was used collect data. Researcher made questionnaire was used to obtain required information. Its validity was confirmed using content analysis and its reliability was computed using test retest. Research finding revealed that 67/4 percent of respondents stated that free use of virtual social networks has made them to continue using these networks. Out of subjects 30%, 20 % and 16% of them were members of one, two and three social networks, respectively. The main purpose of using social networks in the studied sample was spending free time (51%), information exchange (13%), communication (9%), and friends’ recommendation (2%). Based on these findings, social networks as body for learning and acquiring essential merits should be taken into consideration by curriculum planners and designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Students and Teachers of Farhangian University
  • Formal Curriculum
  • the Informal Curriculum