واکاوی نقش و کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

3 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نحوه شناخت، درک و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی عمومی در بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی 93-92 است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 120 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که 6 مقوله مربوط به شبکه‌های اجتماعی مجازی را بررسی کرده است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها بر اساس آزمون‌های من-ویتنی یو و خی‌دو از طریق نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که فیس‌بوک محبوب‌ترین شبکه اجتماعی مجازی در بین 86% دانشجویان است. میزان حساب‌های کنترل‌شده و کنترل نشده به‌طورکلی تقریباً برابر است اما آزمون خی‌دو نشان داد که حساب‌های کنترل‌شدۀ دانشجویان دختر به‌طور معناداری بیشتر از حساب‌های کنترل‌شدۀ دانشجویان پسر است. هدف اصلی اکثر دانشجویان در پیوستن به این شبکه‌ها، تفریح و سرگرمی است. میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.دانشجویان از امکانات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی که این شبکه‌ها دارند بی‌اطلاع هستند یا تمایلی به استفاده از آن‌ها ندارند. منفی‌ترین اثر ناشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی صرف زمان زیاد در این شبکه‌ها است که می‌تواند به روند تحصیلی آن‌ها آسیب برساند. اطلاع‌رسانی در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و آثار مختلف آن می‌تواند علاوه بر جلوگیری از رکود تحصیلی در بهره‌گیری بهتر از این شبکه‌ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role and Use of Virtual Social Networks among University Students

نویسندگان [English]

  • Marjan Kian 1
  • Nima Ya’ghoubi Malal 2
  • Nosrat Riyaheeniya 3
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate how graduate students recognize, perceive and use public virtual social networks. The method of this research is descriptive using survey. The population consisted of all graduate students at Tehran Kharazmi University in 1392-93 school year. For the purpose of this study, 120 students were selected using random sampling. Research instrument is a researcher made questionnaire. It investigates six issues concerning virtual social networks. Gathered data were analyzed using Mann- Whitney U and Chi-square tests, with SPSS software (version 20). Findings indicated that Facebook was the most popular virtual social network (86%). The controlled and uncontrolled general accounts were approximately equal but Chi-square test showed that females’ controlled accounts were significantly more than male students’ controlled accounts. The main goal of most students joining these networks was recreation and entertainment. There was no significant difference between male and female students on use of virtual social networks. Students were unaware of features and unique characteristics of these networks or they were unwilling to use these properties. The most negative effect of virtual social networks is spending so much time in these networks that could harm their educational process. Providing information on the use of virtual social networks and their various works can prevent decrease in academic success and promote better use of these networks as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter