تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی است. بر این اساس نمره­های آزمون درک مطلبِ خواندن در گروهی از دانشجویان که روش مبتنی بر وظیفه را تجربه کرده­اند با نمره­های گروه دیگر که با روش رایجِ خواندن و ترجمه آموزش‌دیده‌اند، مقایسه شده است. شرکت‌کنندگان شامل 26 نفر از دانشجویان مقطع فوق‌لیسانس در رشتۀ تکنولوژی آموزشی می­شود که در دانشکدۀ علوم تربیتیِ دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی   92-1391 مشغول به تحصیل بوده­اند. پژوهشگر از بین دانشجویان دختر فوق‌لیسانس در رشتۀ تکنولوژی آموزشی، دو گروه را به‌طور تصادفی به‌عنوان گروه آزمایشی (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) در نظر گرفته است. گروه آزمایش متن آموزشی را بر اساس طرح درس مبتنی بر وظیفه گذراندند و گروه کنترل محتوا را به روش رایج آموزش دیدند. ابزار اندازه­گیری پیش‌آزمون و پس‌آزمون محقق ساخته درزمینۀ درک مطلب زبان انگلیسی در سطح آموزش عالی بوده است. پایایی هر یک از آزمون­ها به ترتیب 63/0 و 72/0 بوده که بزرگ‌تر از ملاک 60/0 است. روش تحلیل داده­های پژوهش بوده که شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار گروه آزمایش و کنترل می­شود. آزمون معنی‌داری تفاوت بین میانگین­های دو گروه با استفاده از t اختلافی نشان داده‌شده است. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که نمره­های زبان در گروه آزمایش که با روش مبتنی بر وظیفه آموزش‌دیده‌اند، در مقایسه با نمره­های زبان در گروه کنترل که به روش رایجِ خواندن و ترجمه آموزش‌دیده‌اند، بیشتر است؛ بنابراین روش مبتنی بر وظیفه در آموزش زبان انگلیسی، منجر به افزایش درک مطلب یادگیرندگان این زبان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Task-based Learning Approach on Developed Reading Comprehension of the EFL learners

نویسندگان [English]

  • Dariush Noroozi 1
  • Marzieh Mohammadi 2
چکیده [English]

This study is aimed at investigating the impact of task-based learning approach on developed reading comprehension of the EFL learners. To this end, the scores of reading comprehension tests in a group of students experiencing task-oriented method were compared with those of another group taught the common reading and translation method. The participants include 26 master's degree candidates of educational technology at the Faculty of Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, in the academic year 2012-2013. The researcher randomly selected the subjects from among the female master's degree candidates of educational technology and divided them into two 13-member groups, namely experimental and control. The experimental group completed the educational text based on the task-oriented lesson plan, and the control group was taught the content with the common method. The measurement tool includes researcher-developed pre-test and post-test on English language reading comprehension at the higher education level. The tests were reliable by 0.63 and 0.72 respectively, which was higher than the criterion, i.e. 0.60. The data analysis method is quantitative, including mean, standard deviation, lowest and highest numbers of the experimental and control groups. The significance test suggested a difference between means of the two groups by means of different t-statistic. Results of the data analysis indicate that the language scores in the experimental group, taught using the task-oriented method, were higher in comparison to those of the control group, taught using the common reading and translation method. Therefore, the task-based method in teaching the English language develops reading comprehension skill of the learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Task
  • reading comprehension
  • English Language