مقایسه تأثیر محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و متداول در بهبود انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تدوین محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی دانشگاه تبریز بود. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر را 180 نفر از کلیه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تبریز تشکیل دادند. برای نمونه‌گیری این پژوهش که حجم آن 40 نفر بود، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ورلند بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، پیش‌آزمون و پس‌آزمونی از این پرسشنامه بر روی کلیه آزمودنی‌های نمونه اجرا شد. مقیاس‌های آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی با استفاده از تحلیل کوواریانس محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن بود که بین دو گروه در میزان انگیزش تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ و این تفاوت به نفع گروه آزمایشی بود یعنی تدوین محتوای درسی با راهبرد قالب داستانی، تأثیری معنی‌داری بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Impact of Academic Textbook Content and Traditional Story Strategy on the Students’ Heightened Motivation for Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Hassan Fanidpour 1
  • Yousef Mahdavi nasab 2
  • Hashem Fardanesh 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of using the story based design strategy in the university textbook design in comparison with using the traditional strategy on the level of motivation for academic achievement in the course of “Educational Design”, taken by the students majoring in educational technology at Tabriz University. The methodology of this piece of research is quasi- experimental with pretest and posttest designs and control and experimental groups. The statistical population consists of 180 undergraduate students of educational technology from among all students at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tabriz University. The sampling method was random sampling and sample size was 40.  The measurement instruments included Werland Scale of Motivation for Academic Achievement. For the purpose of data collection, a pretest and posttest of the foregoing scale were administered to all sample subjects. The scales of the test of motivation for academic achievement were analyzed by means of covariance analysis. Results suggested that there is a significant difference between both groups in terms of level of motivation, and this difference benefits the experimental group, i.e., material development using story strategy has a significant effect on motivation for academic achievement in the students of educational technology in the course of “Educational Design”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook Content Design
  • Pre-Educational Strategy
  • Story-based Strategy
  • Motivation for Academic Achievement