نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پرورش خلاقیت کودکان همواره یکی از اهداف بنیادی در حوزه تعلیم و تربیت کودکان است، ازآنجاکه مبانی نظری و تجربی در حیطه خلاقیت مؤید قابل پرورش بودن خلاقیت است، لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه پرورش خلاقیت از طریق فعالیت‌های گروهی برافزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی انجام‌گرفته است. این پژوهش شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه کودکان پیش‌دبستانی تحت نظارت سازمان بهزیستی در سال تحصیلی 93- 92. نمونه پژوهش شامل 44 کودک پیش‌دبستانی بودند که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 12 جلسه یک‌ساعته مداخلات مربوط با مبانی نظری خلاقیت را دریافت نمودند. ابزار پژوهش فرم B تصویری تورنس بود. به‌منظور تحلیل داده‌ها روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار به کار رفت. نتایج نشان داد که برنامه پرورش خلاقیت می‌تواند به‌طور معناداری باعث ارتقاء خلاقیت و مؤلفه‌های آن در کودکان گردد. تفاوت برنامه پرورش خلاقیت برحسب جنسیت در نمره کلی خلاقیت معنادار نبود به عبارتی تأثیر افزایشی برنامه روی دختران و پسران در نمره کلی خلاقیت یکسان بود اما در مؤلفه‌های اصالت و بسط، تفاوت برحسب جنسیت معنادار بود و دختران عملکرد بالاتری نسبت به پسران داشتند؛ بنابراین با توجه به اثربخشی برنامه ضروری به نظر می‌رسد که چنین برنامه‌هایی به‌منظور ارتقاء رشد شناختی و خلاقیت در سطح کلان در مراکز پیش‌دبستانی اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Creativity Developing Program Using Game-based Group Activities in the Components of Pre-Elementary School Children’s Creativity

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Kiafar 1
  • Seyed Mohsen Asghari Nekah 2

چکیده [English]

Fostering children’s creativity has always been a fundamental goal in children education. Since theoretical and empirical foundations in the area of creativity verify expandability of creativity, this study is aimed at investigating effectiveness of teaching creativity development program through group activities in increased creativity of pre-elementary school children. This study is of quasi-experimental nature with pretest, posttest and control group. The statistical population is composed of 24 pre-elementary school children who were divided into two experimental and control groups. The experimental group experienced 12 one-hour sessions of the interventions relating to theoretical foundations of creativity. Research instruments include Torrens Visual Form B. In order to analyze the data, the covariance analysis was carried out. Results suggest that creativity development program could significantly develop creativity and its components in children. The difference in the program for creativity program was not significant based on gender in overall score of creativity; in other words, the increasing impact of the program on the boys and girls in overall score of creativity was the same. Therefore, considering effectiveness of the program, it seems that such programs are required to be implemented for the purpose of increasing cognitive development and creativity on a large scale in the pre-elementary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity Development
  • Game-based Activities
  • Pre-elementary Children