نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی الگوی مفروض راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی انجام شد. برای آزمون این الگو تعداد 395 نفر از دانش‌آموزان پسر نواحی پنج‌گانه تبریز به ‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه یادگیری خودتنظیم و هیجان‌های پیشرفت را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر بررسی شدند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می‌دهد که ارزش تکلیف با راهبردهای مبتنی بر یادگیری عمیق و سطحی ارتباط معنی‌داری دارد. رابطه‌ی خودکارآمدی با راهبردهای یادگیری عمیق و سطحی، معنی‌دار و مثبت است. ارزش تکلیف و خودکارآمدی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری با هیجان‌های مثبت و رابطه‌ی منفی و معنی‌داری با هیجان‌های منفی دارند. یافته‌ها حاکی از آن هستند که هیجان‌های منفی رابطه‌ی معنی‌داری با راهبردهای یادگیری عمیق ندارند؛‌ ولی رابطه‌ی معنی‌داری بین هیجان‌های منفی و یادگیری سطحی مشاهده می‌شود. درنهایت نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هیجان‌های مثبت با گرایش فراگیران به استفاده از راهبردهای یادگیری عمیق و سطحی مرتبط هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Self-regulated Learning strategies in Mathematics based on Motivational and Mediating Factors of Academic Emotions

نویسندگان [English]

  • Shahram Vahedi 1
  • Saeed Gharehaghaji 2

چکیده [English]

This study investigated the hypothetical model of self-regulated learning strategies in the subject of mathematics based on motivational and mediating factors of academic emotions. In order to test this model, 395 of male students from among those in the five districts of Tabriz were selected using the cluster multistep sampling method and completed the questionnaire of self-regulated learning and achievement emotions. The data were analyzed by means of the route analysis statistical method. Results suggested that there is a significant relation between task value and the strategies founded on deep and superficial learning. There relation between self-efficacy and deep and superficial learning strategies is positive and significant. There relation between task and self-efficacy and positive emotions is positive and significant and the one between task and self-efficacy and negative emotions is negative and significant. Findings indicate there is no significant relation between negative emotions and deep learning strategies, whereas there is a significant relation between negative emotions and superficial learning. In the end, the research results suggest that positive emotions are related to the learners’ tendency to deep and superficial learning strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task value
  • self-regulated learning
  • self-efficacy
  • Academic Emotions in Mathematics Subject
  • Superficial Learning
  • Deep Learning