بازنگری برنامه درسی دوره‌ی کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش، بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی بود. به‌منظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق روش بردی جمع‌آوری شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات موردنیاز درباره دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری، طبقه‌بندی و تفسیر شده و درنهایت شباهت‌ها و تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش کمی به روش دلفی و با استفاده از پنل تخصصی به نظرسنجی از صاحب‌نظران درباره برنامه درسی بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشگاه‌هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دوره کارشناسی علوم تربیتی می‌باشند. همچنین کلیه اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 8 دانشگاه از میان دانشگاه‌های معتبر امریکا و کانادا می‌باشد که در سطح جهانی مجری برگزاری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و همچنین تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هستند و همچنین 26 نفر از اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از تحلیل برنامه‌های درسی موجود کارشناسی رشته علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی آموزشی ایران و همچنین برنامه‌های درسی دانشگاه‌های مجری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و رشته تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، جداول اولیه دروس تهیه گردید. جداول مذکور در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با مسئولیت مجری پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت و 4 درس به‌عنوان دروس پایه و 9 درس به‌عنوان دروس گرایشی انتخاب گردید. سپس سرفصل هر یک از دروس مذکور توسط 2 نفر از اساتید و متخصصین مربوطه تهیه گردید. این سرفصل‌ها در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی در جلسات متعددی ارائه گردید. پیشنهادهای اصلاحی توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی به مدت 6 ماه اعمال گردید و سرفصل کلیه دروس بر اساس چارچوب پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بازبینی و یکسان‌سازی قرار گرفت و مجدداً برنامه نهایی در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسید؛ بنابراین 13 عنوان درسی درزمینه‌ی تکنولوژی آموزشی به‌عنوان دروس پایه و گرایشی در برنامه جدید رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی با هدف تجمیع گرایش‌های علوم تربیتی، نهایی و به تصویب رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum Revision for Bachelor of Educational Sciences, Educational Technology Minor

نویسنده [English]

  • Esmaeil Zaraii Zavaraki
چکیده [English]

This study attempted to revise the curriculum for Bachelor of Educational Sciences, Educational Technology minor. To this end, a qualitative-quantitative method was employed. In the qualitative section, data were collected through Bereday's method. Accordingly, the required information about the Bachelor of Educational Sciences was gathered from credible sources. Then, they were classified and interpreted so as to identify the similarities and differences. In the quantitative section, administered through the Delphi method, a specialized panel of experts was asked to give their opinion on the curriculum. The population included all universities globally holding courses on Bachelor of Educational Sciences. Furthermore, the population covered all professors and experts in the field of Educational Sciences and educational technology at Allameh Tabataba'i University. The sample consisted of eight prestigious universities in the US and Canada globally offering Educational Sciences at the Bachelor’s levels, and Educational Technology at the Master’s and Doctorate levels. Moreover, a total of 26 professors and experts in the field of Educational Sciences and Educational Technology were purposively selected from Allameh Tabataba'i University. The primary course tables were prepared after analyzing the curricula for Educational Sciences, Educational Technology minor at the Bachelor's level, and Educational Technology at Master’s and Doctorate levels in Iran as well as the curricula adopted by other universities offering Educational Sciences at Bachelor’s level and Educational Technology at Master’s and Doctorate levels. The tables were reviewed by a specialized committee for courses in Educational Technology at Allameh Tabataba'i University supervised by the leading author. At this stage, 4 basis courses and 9 specialized courses were selected. Then, the syllabus of each course was prepared by two experts. The syllabi were then discussed at several sessions by a specialized committee for the revision of Educational Technology courses at Allameh Tabataba'i University and an expert panel on the development and promotion of humanities associated with the Supreme Council of the Cultural Revolution. The corrective recommendations by the specialized committee responsible for reviewing the courses in Educational Technology were applied for 6 months. The syllabi of all courses were revised and matched according to the guidelines from the Iranian Ministry of Science, Research and Technology. The final curriculum was once again discussed and approved by the specialized committee for reviewing Educational Technology at Allameh Tabataba'i University as well as by the expert panel on the development and promotion of humanities. Therefore, a total of 13 basic and specialized courses in the field of Educational Technology were finalized in the new curriculum of the Educational Sciences field aiming to integrate several branches of Educational Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revision
  • Curriculum
  • Educational sciences
  • Educational technology