تأثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم‌توان ذهنی پایه‌ی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی می‌باشد. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، کلیه‌ی دانش آموزان دختر کم‌توان ذهنی پایه‌ی ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 94-1393 در مراکز استثنایی شهر خرم‌آباد تحصیل می‌کردند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر از دانش آموزان به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود. پیش‌آزمون یادگیری در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از چندرسانه‌ای که بر اساس الگوی گانیه تهیه شده بود آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دیدند. از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. پژوهشگر آزمون یادداری را دو هفته بعد از اتمام دوره بر روی دانش آموزان اجرا کرد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش و کنترل در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره­مند شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the multimedia instructional based instructional design model Ganyeh on learning and retention of mentally retarded students

نویسندگان [English]

  • rahim Moradi 1
  • soraya Khazaee 2
  • Razie Karimi 3
  • Elahe Velayati 1
چکیده [English]

This paper attempted to evaluate the impact of educational multimedia based on Gagné’s Instructional Systems Design (ISD) on learning and retention of Natural Sciences among sixth grade students with intellectual disability. The methodology involved a quasi-experimental procedure, pretest-posttest and a control group. The population included all sixth grade female students with intellectual disability studying at special education centers of Khorramabad, Iran, during the academic year 2014-2015. Using convenient sampling, 30 students were selected and then randomly divided into two groups. The instrument used in this study was a researcher-made learning and retention quiz. The learning pre-test was administered by the researcher for both experimental and control groups. Then, the experimental group was trained through eight sessions using multimedia devices based on Gagné’s model, while the control group received the conventional treatment. Post-test was administered on both groups. The researcher administered the retention quiz on students two weeks after the completion of course. Statistical methods were employed at descriptive and inferential levels to analyze the statistical data. The findings suggested a significant difference between the experimental and control groups in terms of learning and retention rate. In fact, the experimental group achieved better learning and retention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional design
  • Gagné’s model
  • Educational multimedia
  • students with intellectual disability