تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری درس علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی

2 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی دانشگاه پیام نور واحد دزفول

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر پیشرفت تحصیلی درس علوم بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 77 دانش‌آموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه موردنظر در قالب سه گروه آزمایش (25 نفر در گروه آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن، 26 نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و 26 نفر نیز در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا) به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. هر سه گروه آزمایش هرکدام به مدت 12 جلسه آموزش خاص خود را دریافت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. داده‌های حاصل از آزمون مرجع پیشرفت تحصیلی، با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن در سطح (0/05=P) نسبت به روش‌های مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا، مؤثرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching through Animation Techniques, Dynamic and Static Images on Learning Sciences

نویسنده [English]

  • Zahra Kiyarsi 1
چکیده [English]

This study investigated the effect of teaching through animation techniques, dynamic and static images on the academic progress of students in Sciences. This was a quasi-experimental, applied research. The sample consisted of 77 female fifth grade students studying in Dezful, Iran, during the academic year 2014-2015. Using the multi-stage cluster sampling method, the subjects were randomly assigned to three experimental groups (25 subjects in the animation learning group, 26 students in the dynamic image learning group and 26 students in the static image learning). All three experimental groups received related education for 12 sessions. The data collection instrument was a researcher-made educational achievement test. Data from the achievement test was analyzed through one-way analysis of variance and post-hoc Bonferroni test. The results of data analysis indicated that teaching method based on animation technique (P=0.05) was more effective than methods based on dynamic and static images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation technique
  • Dynamic and static electronic images
  • Educational achievement