نیمرخ سواد اطلاعاتی استادان و تأثیر آن بر کیفیت تدریس در سطح آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور نیمرخ سواد اطلاعاتی استادان و بررسی تأثیر آن بر کیفیت تدریس در آموزش عالی انجام شده است. گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی است و از جهت هدف، از نوع تحقیق توسعه­ای می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس­های کیش، البرز و تبریز دانشگاه تهران می‌باشند. از بین کل جامعه هدف تعداد 120 دانشجو به تفکیک جنسیت و دانشگاه به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای گرداوری اطلاعات از فهرست ارزشیابی پایان‌ترم استادان و نیز نیمرخ سواد اطلاعاتی آیزنبرگ­ و برکویتز  استفاده شده است. پندپذیر و چشمه سهرابی ، میزان پایایی (اعتبار) پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کرده و میزان ضریب آلفای 0/93 گزارش نمودند و همچنین روایی آن نیز توسط آن‌ها تأیید شده است. از آزمون­های آماری تحلیل واریانس و نیز همبستگی نیز برای تجزیه‌وتحلیل داده استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد همه خرده مقیاس‌های نیمرخ سواد اطلاعاتی باکیفیت تدریس همبستگی مثبت و تقریباً کامل دارد و همه متغیرها در سطح آلفای 0/001 معنی‌دار شدند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده معلوم شد که در همه رشته‌های تحصیلی دانشگاه، استادانی که دارای سواد اطلاعاتی بالایی بودند، از دیدگاه دانشجویان دارای کیفیت تدریس بالایی نیز بودند به عبارتی در امر تدریس و انتقال مفاهیم درسی به دانشجویان بهتر عمل کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Instructors' Information Literacy Profile on the Quality of Teaching in the Higher Education System

نویسندگان [English]

  • yasaman alizadeh 1
  • mohammad javadipoor 2
چکیده [English]

This paper attempted to examine the effect of instructors' information literacy profile on the quality of teaching in the higher education system.The research was a descriptive, casual comparative study in terms of data collection. Moreover, it could be considered a developmental research in terms of objective. The population consisted of all students in Master’s and doctoral programs at Kish, Alborz, and Tabriz Campuses affiliated to University of Tehran. Of the total target population, 120 students were selected through convenient sampling based on gender and university. For data collection, a list of final-semester evaluation and information literacy profile from Eisenberg and Berkowitz (1992) were employed. Pandpazir and Cheshmeh Sohrabi (2010) calculated the reliability of the questionnaire using Cronbach’s alpha at 0.93. They also reported and verified the validity of the questionnaire. The data analysis involved variance and correlation tests. The findings suggested that all subscales of information literacy profile were in a positive correlation with the quality of teaching and all variables turned out to be significant at an alpha of 0.001. According to the results, it was found that in all academic disciplines, instructors with a high information literacy were viewed proficient by students. In fact, they tended to perform better in teaching and conveying the educational materials to students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy profile
  • quality of teaching
  • Instructors
  • Higher education