تأثیر آموزش از طریق چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری درس زیست‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش به کمک چندرسانه‌ای با رعایت اصل پیش آموزش مایر بر افزایش میزان یادگیری درس زیست‌شناسی دانش‌آموزان پایه دهم متوسطه شهرستان نقده با روش شبه‌آزمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر بود که در سال         95-1394 این درس را انتخاب کرده بودند؛ با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 75 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به سه گروه 25 نفره شامل، گروهای آزمایش «الف و ب» و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون محقق ساخته بود؛ روایی آزمون طی دو جلسه با معلمان مربوط و اعمال اصلاحات ایشان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با روش آلفای کرونباخ که پایایی 73/0 و روش باز آزمایی که ضریب پایایی 86/0 به دست آمد، انجام شد. در ابتدا پیش‌آزمون از سه گروه به عمل آمد سپس گروه‌ آزمایش «الف» با چندرسانه‌ای حاوی مفاهیم پیش آموزش و گروه‌ آزمایش «ب» با چندرسانه‌ای بدون مفاهیم مذکور طی چهار جلسه با استفاده از نرم‌افزار چندرسانه‌ای محقق ساخته تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش را دریافت کردند؛ در پایان آموزش نیز از هر سه گروه پس‌آزمون به عمل آمد. آزمون تحلیل کوواریانس به‌منظور آزمون فرضیه پژوهش استفاده‌شده است و نتایج به‌طورکلی حاکی از آن بود که آموزش از طریق چندرسانه‌ای با رعایت اصل پیش آموزش مایر، موجب بهبود یادگیری دانش‌آموزان شده است؛ لذا، نتایج پژوهش حاضر بیانگر تأثیر مثبت آموزش از طریق چندرسانه‌ای با رعایت اصل پیش آموزش مایر در افزایش یادگیری درس زیست‌شناسی دانش‌آموزان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Instructional Multimedia on Learning Biology

نویسندگان [English]

  • Jafar Ahmadigol 1
  • Javad Hatami 2
1 M.A. Student in Educational Technology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Educational Sciences Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of instructional multimedia by observing the principle of Meyer's pre-training on improving the learning biology of the 10th grade students of high school in Naqadeh city with a quasi-experimental method. The statistical population of the study included all male students who selected this lesson in 2015-2016, that 75 students were chosen by cluster sampling method and randomly divided into three groups of 25 students, including experimental groups "A and B" and control group. The data gathering tool was a researcher-made test; the validity of the test was confirmed by the teachers in two sessions and their corrections, and reliability was performed by Cronbach's alpha method, which was 0.73, and the test-retest method with a reliability coefficient of 0.86. At first, the pre-test was performed in three groups. Then, the experimental group "A" with multimedia containing pre-training concepts and the experimental group "B" with multimedia without these concepts were trained in four sessions using a researcher-made multimedia software and the control group received training in a conventional way. At the end of the training, post-test was done for all three groups. The covariance analysis test has been used to test the research hypothesis. Generally, the results of the study indicated that instructional multimedia with respect to the principle of Mayer pre-training improved students learning. Therefore, the results of the present study showed the positive effect of instructional multimedia by observing the principle of Mayer's pre-training in enhancing biology learning of the students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mayer’s Pre-training Principle
  • Instructional Multimedia
  • Biology
  • High School Students