دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 1-129 
5. ارزشیابی دوره‌های توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی عشایری

صفحه 77-94

10.22054/jti.2018.18548.1194

علی عسکر لجم اورک مرادی؛ غلام حسین رحیمی دوست؛ سکینه شاهی