نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر وجود عامل آموزشی متحرک در چند رسانه‌ای‌ها بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه ۴ ناحیه ۶ شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۶۰ نفر از دانش‌آموزان انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. قبل از اجرای آموزش بر روی دانش‌آموزان هر دو گروه پیش‌آزمون مربوط به محتوای آموزشی اجرا شد. به‌منظور ارائه آموزش، گروه آزمایش طی ۴ جلسه آموزشی از طریق چندرسانه‌ای مبتنی بر عامل آموزشی محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به‌دوراز متغیر مستقل نگاه داشته شد. در پایان، پس‌آزمون یادگیری و یادداری به عمل آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری محقق ساخته و پرسشنامه یادداری موازی با آزمون یادگیری بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پژوهش از شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، انحراف معیار) و استنباطی (کوواریانس) استفاده‌شده است. به‌طورکلی نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این بود که عامل آموزشی متحرک در چندرسانه‌ای باعث افزایش یادگیری و یادداری در دانش‌آموزان شده است؛ بنابراین، نتایج این پژوهش بیانگر نقش مؤثر چندرسانه‌ای مبتنی بر عامل آموزشی متحرک در افزایش یادگیری و یادداری دانش‌آموزان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Animated Pedagogical Agents on Students Learning and Retention

نویسندگان [English]

  • Zeynab Esmaeili Bajadani 1
  • Khadijeh Aliabadi 2

1 M.A. Student in Educational Technology, Psychology and Educational Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor, Educational Technology Department, Psychology and Educational Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of animated pedagogical agents in multimedia on students learning and retention. The statistical population consisted of all eighth grade girl students in region 4 of district 6 in Tehran. 60 students were selected using available sampling method and randomly divided into control and experimental groups. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. Before the implementation of instruction on the students of both groups, pre-test related to instructional content was conducted. The experimental group was trained in four instructional sessions using a researcher-made multimedia based on pedagogical agent and the control group was kept away from the independent variable. In the end, the post-test of learning and retention was performed. The research instrument included a researcher-made learning questionnaire and a retention questionnaire parallel with the learning test. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance) were used to analyze the data. In general, the results indicated that the pedagogical agents in multimedia increased learning and retention in students. Therefore, the results of this study showed the effective role of multimedia based on animated pedagogical agents in enhancing the learning and retention of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Multimedia
  • Animated Pedagogical Agents
  • Learning
  • Retention