تأثیر واقعیت افزوده در افزایش مهارت خودیاری دانش آموزان دارای اختلال اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به دلیل ضرورت توجه به مهارت‌های زندگی روزانه در درمان افراد با اختلال طیف اوتیسم پژوهش حاضر باهدف  بررسی تأثیر آموزش با فناوری واقعیت افزوده بر افزایش مهارت خودیاری دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم انجام گرفت .پژوهش شامل بر مطالعه آزمایشی تک موردی بود که در آن سه کودک پسر  7 تا 8 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم شرکت داشتند. از طرح خطوط پایه برای هر آزمودنی استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها  تحلیل نموداری بکار گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که روش آموزش با فناوری واقعیت افزوده برافزایش مهارت خودیاری آزمودنی‌ها تأثیر دارد  و هر سه دانش‌آموز توانستند مهارت مسواک زدن را به‌طور مستقل یاد گرفته و پس از سه هفته این یادگیری پایدار بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که  واقعیت افزوده به‌عنوان ابزاری نوین با ترکیب تصاویر و فیلم  تعاملی در محیط واقعی آزمودنی باعث ایجاد و حفظ تمرکز در مقایسه با مدل‌سازی ویدئویی یا تصویری شده و می‌توان از آن در یادگیری بهتر تکالیف زنجیره‌ای برای  دانش آموزان اوتیسم  استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Augmented Reality on Developing Self- Skills of Students with Autism

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafarkhani
  • Zahra Jamebozorg
Assistant Professor, Educational Technology Department, Psychology and Educational Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Daily living skills should be a focus of treatment plans for individuals with Autism Spectrum Disorders. The purpose of the current study was to investigate the efficacy of augmented reality on self-skills in children with Autism Spectrum Disorders. Present research is an experimental study of a single case. Three male students ages 7-8, diagnosed with an autism spectrum disorder, participated in the study. A baseline design for each participant and chart analysis for data analysis was used. Data analysis showed that the augmented reality as a new technology was effective on developing practical self-skills in all students and they learned how to brush their teeth independently and maintained the skill 3 weeks later with the introduction of augmented reality. It can be concluded that augmented reality provides an engaging multimedia approach in real world context and increases developing and maintaining attention of the learners comparing video/picture modeling. Therefore augmented reality increased highly learning self-skills of the students with autism spectrum disorder. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • Self-Skills
  • Autism