نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیری اهداف شناختی سطوح بالای طبقه‌بندی بلوم در درس زیست‌شناسی دوره‌ی متوسطه انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش ، دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر آبدانان در سال تحصیلی 94-93، و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش دو کلاس 22 نفری بودند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده این پژوهش آزمون درس زیست‌شناسی بود. به‌منظور تجزیه‌‌و‌تحلیل اطلاعات از تحلیل کواریانس یک‌راهه استفاده شد. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصادفی گرو‌ه‌های آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی (راهبرد نقشه مفهومی) بر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای و دو بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون از هر دو گروه گرفته شد. نتایج تحلیل‌کواریانس نشان داد که به‌کارگیری راهبرد نقشه مفهومی در بهبود یادگیری اهداف شناختی سطوح بالای طبقه‌بندی بلوم در درس زیست‌شناسی مؤثر است (001/0>p). بنابراین ازآنجایی‌که به‌کارگیری راهبرد نقشه مفهومی یادگیری دروس دارای مفاهیم متعدد را بهبود می‌بخشد، ضروری است که مربیان و دست‌اندرکاران امر آموزش با چیستی و چگونگی بکارگیری این راهبرد اثربخش آشنا گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Concept Mapping on Students’ Learning Improvement

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Nazari 1
  • Saeed Sheikhi 2

1 Ph.D. Candidate in Educational Technology, Educational Sciences Department, Tarbiat Modares University

2 M.A. in Curriculum, Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of the concept mapping strategy on improving the learning experience in the high school biology course with accordance to the cognitive objectives of Bloom’s taxonomy in higher levels. The statistical population of this quasi-experimental study was all the male senior high school students in Abadan during the 2015-2016 academic year. Twenty-two students in two separate classes were selected as statistical sample size using multi-stage cluster sampling method and were divided into an experimental and a control group. The instrument used in this research was biology test. In order to analyze the data, one-way covariance analysis was applied. The results indicated that the implementation of the concept mapping strategy is effective in enriching the learning experience of cognitive objectives as implied in Bloom’s taxonomy for higher levels in the course of biology(p<0.001). Therefore, as the concept mapping strategy improves the learning of multiple concepts, it is essential for educators and instructors to become accustomed to features and processes they are required to exert for learning and applying this effective strategy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept Mapping
  • Learning
  • Biology
  • Male Students
  • High school