تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی بهبود یادگیری و انگیزش از راه یادگیری تلفیقی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری، با روش غیر تصادفی و در دسترس انتخاب‌شده و جایگزینی در دو گروه آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی انجام شد. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی برای سنجش میزان انگیزش دانشجویان و نمرات پایان‌ترم دانشجویان برای سنجش میزان یادگیری آن‌ها بود. ابتدا از هر دو گروه پیش‌آزمون انگیزش تحصیلی گرفته شد، سپس گروه آزمایش یک نیمسال تحصیلی با روش یادگیری تلفیقی و گروه کنترل با روش حضوری  آموزش دیدند.  پس از یک نیمسال  از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. داده‌‌های مربوط به انگیزش، با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و میزان یادگیری از طریق آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌‌ها نشان داد، یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی اثربخشی بیشتر دارد. بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت که روش یادگیری تلفیقی می‌‌تواند به‌عنوان یک روش نو و اثربخش در نظام‌‌های آموزشی جهت ارتقای یادگیری و انگیزش مورداستفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Blended Learning on Students Learning and Academic Motivation

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tork 1
  • Molook Khademi Ashkzari 2
  • Esmaeil Zaraii Zavaraki 3
1 M.A. in Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty, Alzahra University
2 Assistant Professor, Educational Psychology Department, Educational Sciences and Psychology Faculty, Alzahra University
3 Associate Professor, Educational Technology Department, Psychology and Educational Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

This study aimed to investigate the improvement of learning and motivation through blended learning in undergraduate students at Allameh Tabataba’i University. The present study was semi-experimental. The statistical population of the study consisted of all students of Allameh Tabataba’i University Faculty of Educational Sciences and Psychology, who were studying in the first semester of the academic year 2014-2015. The statistical sample was selected using non-randomized and available method and replacement was conducted in two experimental and control groups randomly. The instruments used in this research were the Situational Motivation Scale (SIMS) to measure students’ motivation and the students’ final grades for measuring their learning. At first, pre-test of academic motivation was done for both groups, then the experimental group completed a semester with blended learning method and the control group received the instruction through face- to -face method. After a semester, the post-test was taken from both groups. Motivation data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) and learning through independent t-test. Findings showed that blended learning has been more effective on learning and academic motivation. So it can be concluded that blended learning can be used as a new and effective method in educational systems to promote learning and motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face-to-Face Learning
  • Blended learning
  • Learning
  • motivation