سنتز پژوهی مؤلفه ‏های مؤثر بر کیفیت محیط‏های یادگیری

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 71-103

https://doi.org/10.22054/jti.2020.45197.1281

چکیده
  هدف این تحقیق، مطالعه نظام مند مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری است.. در این تحقیق، یک محیط یادگیری از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می باشد. برای یافتن ویژگی ها و مؤلفه های محیط یادگیری، پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام ...  بیشتر

تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

داریوش نوروزی؛ مرضیه محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jti.2014.222

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی است. بر این اساس نمره­های آزمون درک مطلبِ خواندن در گروهی از دانشجویان که روش مبتنی بر وظیفه را تجربه کرده­اند با نمره­های گروه دیگر که با روش رایجِ خواندن و ترجمه آموزش‌دیده‌اند، مقایسه شده است. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر