علل و زمینه های اعتیاد اینترنتی در بین دانش آموزان: ارائه یک نظریه مبنایی

مرجان آل بهبهانی؛ حسن مومنی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 133-168

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49109.1292

چکیده
  در چند دهه اخیر جهان شاهد فرصت‌های بی‌شمار اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بوده است اما، تهدیدات مدرن و متنوعی نیز مانند اعتیاد اینترنتی همگام آن رواج یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تجربه دانش‌آموزان از اعتیاد اینترنتی است. روش پژوهش نیز کیفی و برای تحلیل داده‌ها از نظریه مبنایی استفاده شده است. از جامعه آماری با 25 دانش‌آموز ...  بیشتر

تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان

سمیرا ابراهیم پور کومله؛ زهره منتظر؛ مریم صفرنواده؛ احسان اکرادی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، ، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22054/jti.2020.47636.1288

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی بر پایه رویکرد پدیدارشناسی توصیفی یا همان تجربه زیست‌شده بود. جامعه پژوهش شامل کلیه مربیان پیش‌دبستانی شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و پس از انجام هفت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق، اشباع ...  بیشتر

رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی و مهارت اجتماعی دانشجویان

زهرا حسینی؛ زهرا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22054/jti.2020.7124.1112

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارت‌های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی ...  بیشتر