بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه سمنان

2 دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 رئیس گروه پژوهش آموزش و پرورش استان سمنان

4 مربی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای شامل 600 نفر دانش‌آموز، 300 نفر معلم، 200 نفر مدیر از مدارس استان سمنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های وضعیت استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، زیرساخت‌ها، موانع استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی روی آن‌ها اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان برخورداری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی در دانش­آموزان استان سمنان در حد متوسط می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهم‌ترین مانع استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی از دیدگاه معلمان و مدیران مانع اقتصادی است. پس‌ازآن مهم‌ترین موانع به ترتیب عبارت بودند از موانع راهبردی، آموزشی، فنی، حقوقی و فرهنگی. همچنین بین استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. درمجموع نتایج حاکی از وضعیت مطلوب و متوسط استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی ازنظر دانش آموزان و نیاز به برنامه‌ریزی در جهت حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع آموزشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Educational Technologies: Correlation with Academic Achievement of Students

نویسندگان [English]

  • mahmood najafi 1
  • Hamid Reza Maghami 2
  • javad Hosseini 3
  • Nosrat Jafari 4
چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the adoption of modern educational technologies and associated obstacles in schools of Semnan Province, Iran, while providing appropriate solutions. It was a descriptive-correlational research. To this end, a sample of 600 students, 300 teachers, 200 principals from schools of Semnan were selected through stratified random sampling. Questionnaires on the adoption of modern educational technologies, infrastructure and obstacles to the adoption of modern educational technologies were administered. Data were analyzed through descriptive measures and Chi-square test. The results demonstrated that modern educational technologies are adopted moderately for students in Semnan. The results also indicated that the main obstacle to the adoption of modern educational technologies was economic as viewed by teachers and principals. The next important obstacles were of strategic, educational, technical, legal and cultural nature. Furthermore, there was a significantly positive correlation between the adoption of modern educational technologies and academic achievement among students. Generally, the results pointed to a moderate and desirable adoption of modern educational technologies from the perspective of students and to the vital need for planning in order to resolve economic and educational obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern educational technologies
  • Technology
  • Academic Achievement